Input:

18/1959 Sb., Zákon o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 18/1959 Sb., Zákon o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil, platné do 30.6.1964
ZÁKON
ze dne 26. března 1959
o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 33/1957 Sb., o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil, se mění a doplňuje takto:
1. V § 6 odst. 2 se škrtají slova „nejde-li o propuštění z důvodů uvedených v § 8”.
2. K § 7 se připojuje další odstavec tohoto znění:
„(3)  Výsluhový důchod podle odstavce 2 může činit nejvýše 2000 Kčs (u výkonných letců 2200 Kčs) měsíčně. Vláda může nařízením tyto částky zvýšit.”
3. § 8 zní:
„Úprava výsluhového důchodu ve zvláštních případech
(1)  Vojákovi z povolání a poživateli důchodu mladším 55 let, u nichž byla vyslovena ztráta vojenské hodnosti podle § 46 trestního zákona nebo jimž byla odňata hodnost podle příslušného zákona, se výsluhový důchod nepřiznává (odnímá); jde-li o vojáka z povolání (poživatele důchodu) staršího 55 let, může být důchod snížen.
(2)  Osobám, kterým byl důchod upraven podle odstavce 1, může být snížení nebo odnětí (nepřiznání) důchodu zcela nebo zčásti prominuto a důchod jim může být přiznán až do plné zákonné výměry, jestliže svou prací pro společnost prokázaly snahu odčinit skutečnosti, jež byly důvodem pro snížení nebo odnětí (nepřiznání) důchodu, nebo svědčí-li pro to jiné důvody hodné zvláštního zřetele.
(3)  Výsluhový důchod se snižuje do dosažení věku 55 let na polovinu vojákovi z povolání, který byl propuštěn před dosažením tohoto věku na vlastní žádost bez důvodů hodných zvláštního zřetele a jehož propuštění není v souladu se zájmy ozbrojených sil.
(4)  Při zaměstnání poživatele výsluhového důchodu krátí se jeho důchod o částku, o kterou součet důchodu a výdělku přesahuje výši určenou vládou; u osob starších 55 let upraví vláda výši důchodu a nároky ze sociálního zaopatření obdobně, jako je tomu u zaměstnaných poživatelů starobních důchodů podle zákona o sociálním zabezpečení. Vláda může též stanovit, že výsluhový důchod náleží v původní (nezkrácené) výši, je-li poživatel výsluhového důchodu zaměstnán v určitém pracovním oboru, popřípadě může upravit krácení důchodu zejména výkonným letcům odchylně. Vláda může stanovit další podrobnosti.
(5)  Nebyl-li poživatel výsluhového důchodu podle § 7 odst. 1 v době od svého propuštění ze služby v ozbrojených silách do dosažení věku 55 let bez důvodů hodných zvláštního zřetele zaměstnán v pracovním poměru nebo jinak činný pro socialistický sektor, náleží mu místo důchodu ve výši podle § 7 odst. 2 důchod ve výši podle § 7 odst. 1.
(6)  Podrobnosti k ustanovením předchozích odstavců upraví ministři národní obrany a vnitra.”
4. K § 10 se připojuje další odstavec tohoto znění:
„(3)  Ustanovení § 7 odst. 3 platí obdobně.”
5. § 18 zní:
„Výchovné k důchodům
(1)  Výchovné náleží na každé dítě (§ 15 odst. 1 až 3) poživatele důchodu výsluhového, invalidního, částečného invalidního a osobního. Výchovné nenáleží na dítě, jež má nárok na sirotčí důchod nebo na něž přísluší přídavek na děti (výchovné podle