Input:

č. 18/1959 Sb. rozh. tr., Garance

č. 18/1959 Sb. rozh. tr.
Zistenie aspoň približnej výšky škody je potrebné pre posúdenie, či ide o trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 tr. zák. alebo o priestupok rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 35a tr. zák. spr., resp. o kárné (disciplinárne) previnenie.
Z púheho opisu registra nie je možné zodpovedne hodnotit osobu obžalovaného so zreteľom na predchádzajúce odsúdenie z hľadiska stupňa nebezpečnosti konania obžalovaného pre spoločnosť, ak ide o otázku, či obžalovaný pri menšej škode ako 500 Kčs naplnil už znaky trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve ani z hľadiska primeranosti trestu (§ 19 ods. 1, § 17 ods. 1 tr. zák.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 6. februára 1959, 2 Tz 147/58.)
Obžalovaný, ako riadič osobného auta Združených služieb, n. p. v Handlovej, 31. decembra 1957 bez súhlasu nadriadených orgánov podniku a bez cestovného príkazu, odcestoval do obce Sv. Peter F . k návšteve svojej rodiny a vo večerných hodinách okolo 17. hod. viedol auto po štátnej ceste Sv. Peter–Hurbanovo rýchlosťou asi 60 km/hod. Rýchlosť nezmiernil ani vtedy, keď pred sebou videl na ceste stojací traktor, ktorý svietil na obidva reflektory, za ktorým stála vlečka, u ktorej stojací robotník K. K. dával mávaním p znamenie na zmiernenie rýchlosti. Obžalovaný pri nezmiernenej rýchlosti narazil autom na stojacú vlečku a zachytil pri vlečke stojaceho D. D., ktorý bol ihneď usmrtený, pričom na osobnom aute Združených služieb, n. p. v Handlovej, vznikla škoda vo výške asi 10.000 Kčs.
Ľudový súd v Hurbanove uznal obžalovaného vinným trestnými činmi rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. c) tr. zák., poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 246 tr. zák. a ublíženia na zdraví z nedbanlivosti podľa § 222 ods. 1, 2 tr. zák. Za tieto trestné činy obžalovanému uložil bezpodmienečný trest odňatia slobody na 2 (dva) roky a zákaz činnosti riadenia motorových vozidiel na dobu 10 (desať) rokov.
Krajský súd v Nitre na odvolanie obžalovaného a okresného prokurátora napadnutý rozsudok v celbm rozsahu zrušil a obžalovaného uznal vinným trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 tr. zák., ktorého sa dopustil tým, že ako vodič osobného auta Združených služieb, n. p. v Handlovej, 31. decembra 1957 bez súhlasu nadriadených orgánov podniku a bez cestovného príkazu použil osobné auto k súkromnej ceste ku svojim rodičom do Sv. Petra. Za tento trestný čin mu uložil bezpodmienečný trest odňatia slobody na 3 (tri) mesiace. Ináč obžalovaného od obžaloby oslobodil.
Najvyšší súd vyslovil na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom porušenie zákona v ustanovení § 2 ods. 7 tr. por., rozsudok krajského súdu zrušil a tomuto nariadil, aby v rozsahu zrušenia vec znova prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Krajský súd došiel k záveru, že obžalovaný mohol dôvodne predpokladať, že medzi osvetleným traktorom a jeho vozidlom nebude žiadna neosvetlená prekážkatak ďaleko vysunutá do vnútra vozovky, aby vyčnievala do protismeru. Podľa názoru krajského súdu mohol obžalovaný so svojimi stretávacími svetlami,