Input:

R 18/1958; Garance

č. 18/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Poškodený národný podnik, ktorý vykonal opravu svojho vozidla poškodeného pri zrážke vo vlastných dielňach, má oproti škodcovi nárok nielen na náhradu za použitý materiál a za úkolovú mzdu robotníkov, ktorí na oprave pracovali, ale aj na náhradu primeranej režijnej a materiálovej prirážky.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 19. septembra 1957, Cz 396/57.)
Druhý žalovaný ako vodič traktoru, ktorý bol v prevádzke a v operatívnej správe prvého žalovaného, narazil traktorom do žalobcovho autobusu a ho poškodil. Žalobca, Československá štátna automobilová doprava v Žiline, dal opraviť poškodený autobus vo svojich dielňach a žaloval o náhradu škody v sume 710 Kčs.
Ľudový súd v Turč. Tepliciach priznal žalobcovi len 288,60 Kčs s prísl. s odôvodnením, že zo sumy účtovanej za opravu je skutočnou škodou žalobcovou len to, čo vydal za materiál použitý . na opravu a na úkolovú mzdu robotníkov.
V odvolaní napadol žalobca zamietavú časť rozsudku. Pri ústnom odvolacom pojednávaní ale znížil žalobu o 281,95 Kčs, t. j. o administratívnu prirážku a daň. Podľa jeho tvrdenia druhá prirážka a síce režijná a materiálová prirážka nahradzujú všeobecnú réžiu, /do ktorej patrí doprava materiálu, uskladnenie, údržba, udržovanie priestorov, administratívne sledovanie vykonanej práce, nároky na platenú dovolenú, príspevky sociálneho poistenia. Uviedol, že táto prirážka je vypočítaná podľa percent všeobecnej režie, akú podnik vykazoval v čase opráv.
Krajský súd v Žiline potvrdil rozsudok ľudového súdu.