Input:

18/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči Archiv

č. 18/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči
ZÁKON
ze dne 6. března 1957,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči, se mění a doplňuje takto:
1. § 4 odst. 2 zní:
„(2)  Orgány hygienické a protiepidemické služby jsou
a)  hlavní hygienik republiky Československé, který je v čele hygienické a protiepidemické složky ministerstva zdravotnictví;
b)  hlavní hygienik Slovenska, který je v čele hygienické a protiepidemické složky pověřenectva zdravotnictví;
c)  krajský hygienik;
d)  okresní hygienik.”
2. K § 6 se připojuje odstavec 2, který zní:
„(2)  Pokud orgány veterinární zdravotní služby ministerstva zemědělství a lesního hospodářství vykonávají běžný a provozní hygienický dozor na zpracování, skladování, úchovu a přepravu poživatin živočišného původu, mají povinnosti a práva orgánů hygienické a protiepidemické služby.”
3. § 7 odst. 1 zní:
„(1)  Posudky o normách a standardech podle § 5 odst. 1 č. 2 písm. d) a odst. 2 podává a účinnost a nezávadnost ser, vakcin a bakteriálních přípravků před jejich uvedením do oběhu kontroluje výhradně hlavní hygienik republiky Československé. Směrnice podle § 5 odst. 1 č. 1 a závazné posudky podle § 5 odst. 1 č. 2 písm. b) a odst. 2 ve věcech, které mají širší než krajský význam, vydává hlavní hygienik republiky Československé a pro Slovensko hlavní hygienik Slovenska. Závazné posudky podle § 5 odst. 1 č. 2 písm. b) a odst. 2