Input:

18/1956 Sb., Vládní nařízení o odstranění a vypořádání některých škod vyvolaných provozem báňských podniků, platné do 16.5.1967 Archiv

č. 18/1956 Sb., Vládní nařízení o odstranění a vypořádání některých škod vyvolaných provozem báňských podniků, platné do 16.5.1967
[zrušeno č. 46/1967 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. dubna 1956
o odstranění a vypořádání některých škod vyvolaných provozem báňských podniků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb.:
§ 1.
Odstranění a vypořádání škod vyvolaných provozem báňských podniků na základních fondech ve správě hospodářských organisací státního socialistického sektoru nebo rozpočtových organisací (dále jen „organisace“) je nutno účelně přizpůsobit předpisům o financování těchto organisací, jakož i plánovací methodice. Tyto škody se odstraňují a vypořádávají podle zásad dále stanovených.
§ 2.
(1) Investice, kterými se odstraňují poruchy (škody) vyvolané plánovaným provozem báňského podniku, zejména poddolováním, plánuje a provádí poškozená organisace; investiční náklad hradí tato organisace podle předpisů o plánování a financování investic, bez nároku na náhradu vůči báňskému podniku.
(2) Generální nebo běžné opravy, kterými se odstraňují škody vyvolané plánovaným provozem báňského podniku, provádí rovněž poškozená organisace; náklad na opravu ve výši způsobené škody hradí poškozené organisaci báňský podnik, jehož provozem byla škoda vyvolána, z prostředků plánovaných na náhradu těchto škod.
(3) Plánovaným provozem báňského podniku podle odstavců 1 a 2 je hornická činnost prováděná podle plánu schváleného orgánem nadřízeným báňskému podniku, jejíž důsledky na základní fondy báňský podnik v předepsané lhůtě oznámil ohrožené organisaci.
(4) Škody na zemědělské a lesní půdě jakož i na těchto porostech a kulturách, které jsou základními fondy, se odstraňují a vypořádávají obdobně podle odstavce 2; odstraňují-li se však takové škody