Input:

č. 18/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 18/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Nájem kabin na koupališti nepatří mezi chráněné nájmy.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 15. června 1954, 10 Co 160/54).
Žalobkyně – tělocvičná jednota – která je vlastnicí rekreačního střediska u vodní přehrady, pronajímala kabiny ve své chatě jednotlivým uchazečům. Jednu z kabin podle tvrzení zalobkyně měl v nájmu žalovaný. Poněvadž se jedná o nechráněný nájem, dala zalobkyně žalovanému výpověď. Žalovaný podal proti výpovědi odpor.
Lidový soud v Prostějově ponechal výpověď v platnosti a uložil žalovanému, aby kabinu vyklidil a odevzdal žalobkyni. Soud zjistil, že žalovaný užívá kabiny na základě nájemní smlouvy od r. 1947 za roční nájemné 600 Kčs (ve starých penězích), a uvedl dále v odůvodnění: Poněvadž se jedná o nájemní smlouvu na neurčitou dobu, je třeba ke zrušení nájemní smlouvy výpovědi (§ 400 obč. zák.). Třeba jen řešit otázku, zda se jedná o nájem chráněný nebo nechráněný. Občanský soudní řád buduje sice ochranu nájemníků na základě všeobecnosti ochrany a výjimky z této ochrany činí jen v těch případech, kde jde o ubytování přechodného rázu a kde by zavedení ochrany znamenalo přímé ohrožení účelu, jemuž provoz podniků a zařízení uvedených v § 382 o. s. ř. slouží. V daném případě nejde o byt nebo o součást bytu, nýbrž o kabinu na koupališti, která má sloužit širokému okruhu pracujících. Nespadá proto do kategorie místností, na něž se vztahují předpisy o chráněných nájmech, a nebylo proto třeba žádat o přivolení k výpovědi.