Input:

č. 18/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 18/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Svolení místního národního výboru ke směně bytů podle § 13 zákona č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty, nemůže nahradit nedostatek platného projevu vůle účastníka.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 3. prosince 1953, 22 Ok 447/52.)
Žalobce se domáhal na žalovaném vyklizení a odevzdání bytu. Svou žádost odůvodňoval tím, že se žalovaným uzavřel smlouvu o směně bytů, k níž byl udělen pravomocně souhlas místního národního výboru ve smyslu § 13 zák. č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty. Žalovaný namítl, že při uzavření smlouvy o směně bytů nebyl způsobilý k právním úkonům a navrhl proto, aby žaloba byla zamítnuta.
Okresní soud civilní v Praze žalobě vyhověl. Z odůvodnění: Podle zákona č. 138/1948 Sb. přísluší národním výborům rozhodování o hospodaření s byty a podle § 13 téhož zákona lze směnit byty toliko s povolením místního národního výboru. Dnem, kdy bylo dáno svolení ke směně, vstupují účastníci v nájemní poměr s vlastníky domů a týmž dnem končí se dosavadní právní poměr co do užívání směněných bytů. Soud je tudíž vázán v těchto případech rozhodnutím příslušných národních výborů a bylo věcí žalovaného, aby všechny námitky proti povolení směny bytů uplatnil v odvolání proti výměru národního výboru. Jestliže jeho odvolání bylo pravomocně zamítnuto, nemůže soud přezkoumávat platnost ujednání účastníků o směně bytů, neboť tím by vlastně přezkoumával platnost a účinnost rozhodnutí příslušných národních výborů.
Krajský soud k odvolání žalovaného rozsudek soudu prvé stolice zrušil a vrátil mu věc k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Prvý soud vyhověl žalobě o vyklizení bytu vycházeje z názoru, že když příslušný národní výbor směnu bytu schválil, je soud tímto správním rozhodnutím vázán a nemůže už platnost ujednám účastníků o směně bytů přezkoumávat.
Tento právní názor prvého soudu je mylný. Jde o směnu bytu podle § 13 zák. č. 138/1948 Sb. K