179/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 179/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb.,
o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o dovoleném výrobním
provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
Čl. I
Vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva, se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se za slovo „střeliva“ doplňují slova „a o požadavcích na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu“.
2. Úvodní věta zní: „Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.“.
3. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a střela je bez aktivních náplní, zejména výbušné, zápalné, svítící, dýmové, zábleskové, akustické nebo chemické,“.
4. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo „zbraní“ vkládají slova „ , signální střelivo pro signální zbraně“.
5. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:
㤠2a
Požadavky na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost
(1) Zbraň pro filmovou nebo divadelní činnost, která je uvedena v § 9 odst. 2 písm. e) zákona o zbraních, musí být upravena tak, aby
a) hlaveň umožnila nabít a odpálit nábojku nebo cvičný náboj v dané ráži střeliva s kulovou nebo hromadnou střelou a
b) součástí hlavně byla neoddělitelná zábrana, která neumožňuje vložení střely do hlavně a její vystřelení pomocí nábojky a současně zabraňuje průchodu střely při odpálení náboje v dané ráži s
 
 Nahoru