Input:

179/2010 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Archiv

č. 179/2010 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ZÁKON
ze dne 18. května 2010,
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. I
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb. a zákona č. 417/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 5 se slova „ , a to i tehdy, pokud současně naplňuje předpoklady pro zařazení do jiné kategorie zadavatele podle odstavce 2 nebo 6” nahrazují slovy „ ; tím není dotčeno ustanovení odstavce 7”.
2. V § 2 odst. 7 se za slovo „zadavatel” vkládají slova „nebo dotovaný zadavatel” a slova „veřejného zadavatele” se zrušují.
3. V § 3 odst. 1 písm. a) se slovo „jiné” nahrazuje slovem „jiného”.
4. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Uzavřením písemné smlouvy vzniká centrálnímu zadavateli ve vztahu k dotčeným zadavatelům oprávnění provádět centralizované zadávání.”.
5. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5)  Centrální zadavatel může pořizovat v rámci centralizovaného zadávání podle odstavce 1 písm. a) dodávky či služby i pro sebe.”.
6. V § 8 odstavec 2 zní:
„(2)  Veřejnou zakázkou na dodávky je rovněž veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě pořízení zboží podle odstavce 1 rovněž poskytnutí služeb nebo stavebních prací spočívajících v umístění, montáži či uvedení takového zboží do provozu, nejedná-li se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky.”.
7. V § 11 odst. 1 se slova „dodávky, služby či stavební práce” nahrazují slovy „pořízení opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací s obdobným předmětem plnění”.
8. V § 13 odst. 3 se slova „§ 12” nahrazují slovy „tomto zákoně”.
9. V § 13 odstavec 6 zní:
„(6)  Pokud si zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil opční právo podle § 99, musí předpokládaná hodnota zahrnovat rovněž předpokládanou hodnotu všech veřejných zakázek na dodávky, služby či stavební práce požadovaných zadavatelem při využití opčního práva; zadavatel je v takovém případě současně povinen zvlášť stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na dodávky, služby či stavební práce a předpokládanou hodnotu dodávek, služeb nebo stavebních prací při využití opčního práva.”.
10. V § 13 odst. 8 větě druhé se za slova „To neplatí pro dodávky” vkládají slova „nebo služby” a za slova „zadavatel tyto dodávky” se vkládají slova „nebo služby”.
11. V § 17 písmeno g) zní:
„g)  profilem zadavatele konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup,”.
12. V § 17 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:
„(2)  Za citlivou