179/2006 Sb., Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění účinném k 1.7.2017

179/2006 Sb., Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzd…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 179/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. března 2006
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
mění text v příloze
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 12 odst. 3
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 10 odst. 1, 4 a 5, § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 4
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v § 15 písm. b)
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění přílohu
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
53/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 36 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 22 písm. h) a v části první ustanovení hlavy VII
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
b) kvalifikace,
c) kvalifikační standardy profesní kvalifikace,
d) hodnotící standardy profesní kvalifikace,
e) Národní soustavu kvalifikací,
f) pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání,
g) práva a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání,
h) působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru