Input:

178/1950 Sb., Nařízení, kterým se pro určení soudní příslušnosti stanoví, co se u některých právnických osob rozumí organisačně nižší správou, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 178/1950 Sb., Nařízení, kterým se pro určení soudní příslušnosti stanoví, co se u některých právnických osob rozumí organisačně nižší správou, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 99/1963 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 20. prosince 1950,
kterým se pro určení soudní příslušnosti stanoví, co se u některých právnických osob rozumí organisačně nižší správou.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministra podle § 11 odst. 2 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):
§ 1.
Při určení obecného soudu dále uvedených právnických osob rozhoduje sídlo jejich organisačně nižší správy, jde-li o věc, která se týká převážně této nižší správy. Organisačně nižší správou se rozumí:
u Revolučního odborového hnutí příslušná krajská odborová rada;
u Jednotného svazu českých zemědělců v Praze a Jednotného sväzu slovenských roľníkov v Bratislavě příslušný krajský nebo okresní sekretariát;
u Československé obce sokolské příslušný krajský nebo okresní výbor Sokola;
u Československého svazu mládeže příslušný krajský nebo okresní výbor;
u Československého svazu žen příslušný krajský nebo okresní výbor;
u Svazu bojovníků za svobodu a u Svazu lidových protifašistických bojovníků příslušné jednoty, po př. odbočky;
u Československého Červeného kříže příslušná krajská nebo okresní úřadovna;
u Státní banky československé a Investiční banky, národního podniku, příslušný oblastní ústav těchto bank v Bratislavě, jakož i jejich pobočka nebo jiný peněžní ústav, pověřený úkolem pobočky;
u Ústřední národní pojišťovny Národní pojišťovna v Bratislavě, jakož i příslušná okresní národní pojišťovna;
u Československých státních drah, národního podniku, příslušné oblastní ředitelství v Praze, Plzni, Olomouci nebo Bratislavě a expositura v Košicích, dále příslušná železniční stavební správa;
u Československé státní automobilové dopravy, národního podniku, oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušný krajský podnik, dopravní závod, zasilatelský závod, dílenský závod, zásobárna a středisko pracujícího dorostu;
u Československé státní pošty,