Input:

177/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění účinném k 1.7.2020 Garance

č. 177/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
ze dne 30. června 1995,
kterou se vydává stavební a technický řád drah
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
243/1996 Sb.
(k 10.9.1996)
mění, doplňuje
(k 1.11.1996)
§ 1 odst. 2 písm. b), § 13 odst. 2 věta první, § 16 odst. 1, § 18 odst. 5
346/2000 Sb.
(k 1.10.2000)
mění, včetně příloh č. 1, č. 2, č. 5 a č. 6
413/2001 Sb.
(k 1.1. 2002)
v § 31 odst. 1 vkládá novou větu
577/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění 96 novelizačních bodů, včetně příloh
58/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 11, § 14 odst. 3, § 15 odst. 3, § 17, § 18, § 20, § 23 odst. 1 písm. d), § 66 odst. 4 a § 88 odst. 3
8/2015 Sb.
(k 1.2.2015)
mění, celkem 38novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
117/2017 Sb.
(k 28.4.2017)
mění nadpis části druhé; vkládá novou hlavu třetí a nový § 26a
48/2018 Sb.
(k 1.4.2018)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
269/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 1, § 21, § 27, § 29, § 35, § 38, § 40, § 41, § 43 a přílohu č. 3; ruší přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 4 k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 3, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a § 20 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Výklad některých pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky pro dráhu celostátní, dráhu regionální a vlečku se rozumí
a) železničním spodkem zemní těleso, stavby a zařízení železničního spodku a veřejně přístupné dopravní plochy v obvodu dráhy,
b) tělesem železničního spodku zemní těleso, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku a odvodňovací zařízení,
c) stavbami železničního spodku konstrukce, které nahrazují zčásti nebo úplně těleso železničního spodku, zvyšují jeho stabilitu nebo jej chrání, případně slouží jinému účelu, tj. propustky, mosty, objekty mostům podobné, tunely, opěrné, zárubní, ochranné a obkladní zdi, galerie i ochranné a regulační stavby, průchody, ochranná zařízení proti spadu cizích předmětů, proti požáru a vodě,
d) dopravními plochami plochy, které jsou určeny k nastupování a vystupování cestujících, k manipulaci a skladování a k zajištění dopravní obsluhy při provozování dráhy (nástupiště, nákladiště, rampy, příjezdy na nákladiště),
e) bezpečnostním pásem nástupiště část plochy nástupiště u nástupní hrany oddělená od ostatní plochy nástupiště kontrastně barevnou vodicí linií s funkcí varovného pásu a hmatově vnímatelnou slepeckou holí a nášlapem,
f) zařízeními železničního spodku zařízení, která doplňují těleso nebo stavby železničního spodku nebo je nahrazují, zejména zarážedla, oplocení, zábradlí, prohlídkové a čisticí jámy,
g) plání tělesa železničního spodku vrchní omezující plocha železničního spodku, která tvoří rozhraní mezi železničním spodkem a železničním svrškem,
h) železničním svrškem část trati, která plní nosnou a vodicí funkci pro jízdu drážního vozidla,
i) průjezdným průřezem obrys obrazce v rovině kolmé k ose koleje, jehož osa je kolmá ke spojnici temen kolejnic a prochází středem koleje a který vymezuje vzdálenosti vně ležících staveb, zařízení a předmětů od osy koleje a od spojnice temen kolejnic, kromě případů, kdy z funkčních důvodů musí dojít ke styku těchto zařízení s drážním vozidlem.
(2) Pro účely této vyhlášky pro dráhu speciální (metro) se rozumí
a) přívodní (proudovou) kolejnicí (dále jen „přívodní kolejnice“) část přívodního vedení určeného k napájení elektrických hnacích vozidel,
b) bezpečnostním pásem nástupiště část plochy nástupiště u nástupní hrany, oddělená od ostatní plochy nástupiště kontrastně barevným a hmatově (slepeckou holí a nášlapem) vnímatelným varovným pruhem,
c) nástupištní stěnou bariéra, která zabraňuje pádu osob do kolejiště a jejíž součástí jsou nástupištní dveře pro cestující u nástupní hrany,
d) vodicí linií hmatová úprava v ploše nástupiště a dalších pochozích plochách užívaných veřejností.
(3) Pro účely této vyhlášky pro dráhu tramvajovou se rozumí
a) spodkem tramvajové trati drážní zemní těleso a stavby spodku tramvajové trati, které jej úplně nebo zčásti nahrazují, včetně odvodňovacích a ochranných staveb a zařízení spodku