Input:

176/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, ve znění účinném k 16.10.1995 Garance

č. 176/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, ve znění účinném k 16.10.1995
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. listopadu 1960
o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
42/1996 Sb.
(k 16.10.1995)
mění
Dne 20. března 1958 byla v Ženevě sjednána Dohoda o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel.
Československo přistoupilo k Dohodě s výhradou podle článku 11/1 Dohody, že se nepovažuje za vázáno ustanovením článku 10 Dohody.
President republiky podepsal listinu o přístupu Československa k Dohodě s výše uvedenou výhradou dne 30. března 1960. Listina o přístupu byla uložena dne 12. května 1960 u generálního tajemníka Organizace spojených národů.
Podle svého článku 7 vstoupila Dohoda pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 11. července 1960.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě těchto pravidel*)
Úvodní ustanovení
Smluvní strany,
vedeny rozhodnutím změnit Dohodu o přijetí jednotných podmínek pro homologaci a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, sjednanou v Ženevě dne 20. března 1958, a
vedeny přáním definovat jednotná technická pravidla, jejichž splnění u určitých kolových vozidel, zařízení a částí postačí k tomu, aby mohla(y) být užívána(y) v jejich zemích, a
vedeny přáním přijímat ve svých státech tato pravidla kdykoliv je to možné, a

vedeny přáním usnadnit ve svých státech užívání vozidel, zařízení a částí, homologovaných dle těchto pravidel příslušnými orgány jiné smluvní strany,
se dohodly takto:
Článek 1
1. Prostřednictvím Správního výboru, vytvořeného všemi smluvními stranami, pravidly postupu uvedenými v Dodatku 1 a na základě následujících článků a odstavců, stanoví smluvní strany Předpisy pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech. Kde bude zapotřebí, budou technické požadavky zahrnovat alternativy a kdykoliv to bude možné, budou zaměřeny na vlastnosti a budou určovat zkušební metody. Pro smluvní strany, které se rozhodnou užívat Předpisy systémem typových homologací, jsou určeny podmínky pro udělování typových homologací a pro jejich vzájemné uznávání.
Pro účely této dohody:
Pojem “kolová vozidla, zařízení a části” zahrnuje všechna kolová vozidla, zařízení a části, jejichž vlastnosti se podílejí na bezpečnosti silničního provozu, ochraně životního prostředí a úspoře energie.
Pojem “typová homologace dle určitého Předpisu” představuje úřední postup, kterým příslušné