Input:

175/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, ve znění účinném k 18.6.2020 Garance

č. 175/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, ve znění účinném k 18.6.2020
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 6. července 1964
o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
3/2021 Sb. m. s.
(k 18.6.2020)
mění
Dne 22. října 1963 byla v Moskvě podepsána Dohoda o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce mezi vládami Bulharské lidové republiky, Československé socialistické republiky, Maďarské lidové republiky, Mongolské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik.
S Dohodou vyslovila vláda souhlas dne 12. prosince 1963 a Národní shromáždění dne 31. ledna 1964. President republiky Dohodu ratifikoval dne 24. února 1964.
Ratifikační listina Československé socialistické republiky k Dohodě byla uložena v sekretariátě Rady vzájemné hospodářské pomoci v Moskvě - depozitáře Dohody - dne 12. března 1964.
Dohoda vstoupila na základě svého článku XIV v platnost dnem 18. května 1964.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
Překlad
DOHODA
o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky
v zájmu rozvoje a prohloubení mezinárodní socialistické dělby práce, dalšího rozšíření a upevnění obchodních a hospodářských styků a
v zájmu zdokonalení systému zúčtování a posílení devizového a finančního působení na plnění vzájemných závazků
se dohodly takto:
Článek I
Zúčtování na základě dvoustranných a mnohostranných dohod a jednotlivých kontraktů o vzájemných dodávkách zboží, jakož i dohod o jiných platech mezi smluvními stranami se bude provádět od 1. ledna 1964 v převoditelných rublech.
Zlatý obsah převoditelného rublu činí 0, 987412 g ryzího zlata.
Každá smluvní strana, která má prostředky na účtech v převoditelných rublech, může těmito prostředky volně disponovat pro zúčtování s ostatními smluvními stranami.
Každá smluvní strana bude při uzavírání obchodních dohod zabezpečovat vyrovnanost příjmů a platů v převoditelných rublech v rámci kalendářního roku se všemi ostatními smluvními stranami jako celkem. Přitom se bude přihlížet k vytváření nebo využívání případných rezerv v převoditelných rublech, jakož i k úvěrovým operacím.
Každá smluvní strana bude zajišťovat včasné a úplné splnění svých platebních závazků v převoditelných rublech vůči ostatním smluvním stranám a Mezinárodní bance hospodářské spolupráce.
Článek II
S cílem napomáhat hospodářské spolupráci a rozvoji národního hospodářství smluvních stran, jakož i rozšiřovat spolupráci těchto stran s jinými státy zřizuje se