Input:

175/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o silničních značkách Garance

č. 175/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o silničních značkách
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. listopadu 1960
o Evropské úmluvě o silničních značkách
Dne 13. prosince 1957 byla v Ženevě sjednána Evropská úmluva o silničních značkách.
Československo přistoupilo k Úmluvě s výhradou podle článku 15/1 Úmluvy, že se nepokládá za vázáno ustanovením článku 14 Úmluvy.
President republiky podepsal listinu o přístupu Československa k Úmluvě s výše uvedenou výhradou dne 23. března 1960. Listina o přístupu byla uložena dne 12. května 1960 u generálního tajemníka Organizace spojených národů.
Podle svého článku 10 nabývá Úmluva pro Československou socialistickou republiku platnosti dnem 10. srpna 1960.
České znění Úmluvy se vyhlašuje současně.
Evropská úmluva o silničních značkách
Smluvní strany,
vedeny přáním přispět k bezpečnosti mezinárodního silničního provozu sjednocením silničních značek
se dohodly:
Článek 1
1. Pro účely této Úmluvy se rozumějí:
a)  „silničními značkami” značky na povrchu vozovky nebo na součástech silnice, jako jsou obruby, chodníky a krajnice, upravující provoz;
b)  „značkami na vozovce” silniční značky na povrchu vozovky.
2. Pro účely této Úmluvy se značky na vozovce dělí na:
a)  podélné značky;
b)  příčné značky;
c)  ostatní značky.
Článek 2
1. Podélné značky se skládají z čar souvislých a z čar souvislých a z čar přerušovaných.
2. Přes podélnou značku tvořenou souvislou čarou nesmějí vozidla přejet ani přes ní přesahovat. Každá ze smluvních stran může povolit výjimky z tohoto pravidla, pokud je to nutné pro přístup na pozemky ležící u silnice.
3. Podélnou značku tvořenou přerušovanou čarou mohou vozidla přejíždět při zachování pravidel silničního provozu. Přerušované čáry mohou mít podle okolností různou formu.
4. Podélná značka, kterou tvoří souběžné čáry souvislá a přerušovaná, má význam, jaký by měla značka tvořená čarou, která je blíže vozidlu na začátku manévru.
Článek 3
1. Příčné značky se skládají z čar souvislých a z čar přerušovaných.
2. Příčná značka tvořená příčnou souvislou čarou v šířce jednoho nebo více dopravních pruhů značí čáru zastavení, uloženého buď dopravní značkou „Stůj, dej přednost jízdě na hlavní silnici”, nebo světelným znamením nebo znamením dopravního orgánu nebo vůbec pravidly silničního provozu.
3. Příčné značky tvořené příčnými přerušovanými čarami mohou být používány v případech stanovených v doporučeních, která budou přijata na schůzích, kterých se zúčastní nebo na které jsou pozváni zástupci smluvních stran.
Článek 4
Jiných značek na vozovce, jako šipek, rovnoběžných šikmých čar nebo nápisů na vozovce může být používáno k opakování údajů daných svislými dopravními značkami nebo aby poskytovaly uživatelům silnic údaje, které nelze náležitě sdělit použitím svislých dopravních značek.
Článek 5
Každá ze smluvních stran může stanovit, že silniční značky mohou být tvořeny hřeby, avšak pokud jde o značky na vozovce, aby se předešlo jakékoliv možnosti omylu, je nutno stanovit, že vzdálenost mezi hřeby bude různá při vyznačení čáry souvislé a čáry přerušované.
Článek 6
1. Značky na vozovce jsou žluté