174/1995 Sb., Zákon o dani z nemovitosti (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.)

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 174/1995 Sb.
PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY
vyhlašuje
úplné znění zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.
ZÁKON
o dani z nemovitostí
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří
a) daň z pozemků,
b) daň ze staveb.
ČÁST PRVNÍ
DAŇ Z POZEMKŮ
§ 2
Předmět daně
(1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí.1)
(2) Předmětem daně z pozemků nejsou
a) v rozsahu půdorysu stavby pozemky zastavěné stavbami, a to i v případě, že stavby nejsou předmětem daně ze staveb podle § 7 odst. 2 tohoto zákona,
b) lesní pozemky, na nichž se zacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,2)
c) vodní plochy1) s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,
d) pozemky určené pro obranu státu.
§ 3
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku. U pozemků ve vlastnictví České republiky (dále jen „stát“) je poplatníkem daně právnická osoba, která k nim má právo hospodaření4) nebo které bylo zřízeno právo trvalého užívání.5)
(2) Nájemce je poplatníkem daně u pronajatých pozemků, jde-li o pozemky, jejichž původní vlastnické hranice v terénu neexistují, protože byly sloučený do pozemků s hranicemi v terénu reálně existujícími, nebo o pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv nebo o pozemky převedené na Fond národního majetku.
(3) Uživatel je poplatníkem daně v případě, že vlastník pozemků není znám, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené.
(4) Má-li k pozemku vlastnické právo nebo právo hospodaření více subjektů nebo je-li k němu zřízeno právo trvalého užívání více subjektům, jsou tyto povinny platit daň společně a nerozdílně.
(5) Nájemce pozemku, není-li sám poplatníkem, za daň ručí.
§ 4
Osvobození od daně
(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny
a) pozemky ve vlastnictví státu,
b) pozemky ve vlastnictví obce,
c) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,
d) pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky6) nebo převedené na Fond národního majetku České republiky,7) pokud nejsou pronajaty,
e) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí sloužící k vykonávání náboženských obřadů církví a náboženských společností státem uznaných,8) dále se stavbou nebo její částí sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,
f) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví sdružení občanů,9)
g) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem, knihovnám, státním archivům, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče,10) nadacím a se stavbou památkových objektů stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky v
 
 Nahoru