Input:

174/1964 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv, platné do 31.12.1991 Archiv

č. 174/1964 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv, platné do 31.12.1991
[zrušeno č. 513/1991 Sb.]
VYHLÁŠKA
Správy státních hmotných rezerv
ze dne 30. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv
Správa státních hmotných rezerv v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“):
Oddíl I
Obecná ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tyto základní podmínky dodávky se vztahují na všechny dodávky uskutečněné do státních rezerv včetně dodávek z dovozu (doplnění, obměny, vrácení zápůjček) a na všechny dodávky ze státních rezerv (trvalé uvolnění, zápůjčky, obměny).
(2) Dále se tyto základní podmínky vztahují na jmenovitý vládní úkol označení „Program 222“.
§ 2
Pro dodávky uvedené v § 1 platí základní podmínky dodávky vydané dodavatelskými ministerstvy jen pokud tato vyhláška neupravuje podmínky dodávky odchylně.
Oddíl II
Dodávky v tuzemsku
§ 3
Uzavírání hospodářských smluv
(k § 152 zákona)
(1) Odběratel ze státních rezerv předkládá Správě státních hmotných rezerv návrh smlouvy nejpozději 6 týdnů před čtvrtletím, ve kterém má být uskutečněn plánovaný odběr.
(2) V odůvodněných případech může Správa státních hmotných rezerv stanovit předkládací lhůtu kratší.
§ 4
Jakost výrobků
(k § 172 zákona)
Jakost výrobků a obaly musí být dohodnuty ve smlouvě tak, aby vyhovovaly potřebám dlouhodobého skladování po celou dobu ochraňování.
§ 5
Záruční doba
(k § 135 zákona)
Záruční doba činí - pokud není základními podmínkami dodávky vydanými dodavatelskými ministerstva stanovena jiná doba - 6 měsíců od splnění dodávky. U dodávek do státních rezerv se záruční doba prodlužuje o dobu ochraňování. Doba ochraňování je stanovena vládním usnesením; není-li tímto způsobem stanovena, dohodnou ji organizace ve smlouvě.)
§ 6
Hospodaření s obaly
(k § 179 zákona)
(1) Obaly, v nichž se dodávají výrobky ze státních rezerv se fakturují, pokud nejsou zahrnuty v ceně, prvnímu odběrateli za pořizovací cenu.
(2) Obaly, v nichž se dodávají výrobky ze státních rezerv se fakturují, pokud nejsou zahrnuty v ceně, prvnímu odběrateli za pořizovací cenu.
(3) Obaly, které jsou schopny dalšího použití, nabídne odběratel k výkupu výrobní nebo odbytové organizaci, která výrobky s obaly do státní rezervy dodala. Tato organizace je povinna takové obaly převzít za dohodnutou cenu.
(4) Obaly, v nichž byly výrobky dovezeny, se fakturují při