Input:

174/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Quinejskou republikou Garance

č. 174/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Quinejskou republikou
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 27. října 1960
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
Dne 30. listopadu 1959 byla v Praze sjednána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Guinejskou republikou.
Dohodu schválila vláda dne 22. června 1960. Schválení Dohody vládou Československé socialistické republiky bylo oznámeno nótou ze dne 18. července 1960 a její schválení vládou Guinejské republiky nótou ze dne 14. září 1960.
Podle svého článku 11 Dohoda vstoupila v platnost dnem 14. září 1960.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi Československou republikou
a Guinejskou republikou
Vláda Československé republiky a
vláda Guinejské republiky
přejíce si prohloubit porozumění a přátelství mezi národy obou zemí a usilujíce o rozvoj spolupráce v oblasti vědy, školství a kultury, rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé republiky
dr. Františka Kahudu,
ministra školství a kultury
vláda Guinejské republiky
Keitu Fodébu,
ministra vnitra a bezpečnosti,

kteří vyměnivše si své plné moci, které obdrželi pro toto jednání a shledavše je v naprostém pořádku a v náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Obě smluvní strany budou podporovat kulturní styky mezi oběma zeměmi, a to organizováním hudebních a divadelních představení, přednášek, uměleckých a vědeckých výstav, výměnou zkušeností v oblasti školství, vědeckého výzkumu a zdravotnictví.
Článek 2
Obě smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi vědeckými, kulturními, školskými a zdravotnickými organizacemi a institucemi a za tím účelem budou usnadňovat vzájemné návštěvy universitních profesorů, učitelů odborných škol, jakož i členů výše uvedených organizací a