173/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 173/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., vyhlášky č. 273/2007 Sb., vyhlášky č. 44/2012 Sb. a vyhlášky č. 39/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů,“.
2. V § 1 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:
„l) při výkonu veřejného opatrovnictví,“.

Dosavadní písmena l) až dd) se označují jako písmena m) až ee).
3. V § 1 odst. 1 písmeno r) zní:
„r) při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,“.
4. V § 1 odst. 1 písm. bb) se slova „a nakládání s obaly“ zrušují.
5. V § 1 odst. 1 písmeno cc) zní:
„cc) při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi,“.
6. V § 1 odst. 2 se slova „ , jejichž rozpracování bude provedeno v souboru zkušebních otázek“ zrušují.
7. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „a podpis vedoucího úřadu“ zrušují.
8. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) V případě dalšího ověření zvláštní odborné způsobilosti, jde-li o úředníka, který je držitelem platného osvědčení vydaného před 1. lednem 2003 pro některou správní činnost, přiloží územní samosprávný celek k přihlášce originál osvědčení převedený do elektronické podoby.“.
9. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.
10. Příloha zní:
„Příloha k vyhlášce č. 512/2002 Sb.
Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti
 
1.
Ústřední správní úřad
2.
Dosavadní správní činnosti (§ 6 odst. 1)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Náplně jednotlivých správních činností (§ 1 odst. 2)
Náplně správních činností zahrnují také případné rozhodování o přestupcích v příslušné oblasti.
Ministerstvo dopravy
silniční hospodářství
při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- výkon působnosti silničního správního úřadu,
- zařazování pozemních komunikací, rozhodování o připojení pozemních komunikací, uzavírkách, zvláštním užívání, pevných překážkách, umísťování podzemních vedení, věcných břemenech, obecné užívání pozemních komunikací a jeho zpoplatnění, odstraňování vraků, zajišťování sjízdnosti a schůdnosti, odpovědnost vlastníků pozemních komunikací, ochrana pozemních komunikací, kontrolní vážení, výkon státního dozoru.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- výkon působnosti speciálního stavebního úřadu na pozemních komunikacích,
- rozhodování o ohlášení stavby, stavebním povolení, změně stavby před dokončením, kolaudačním souhlasu, předčasném užívání stavby, zkušebním provozu, změně v užívání stavby, odstranění stavby, nezbytných úpravách stavby.
 
 Nahoru