173/2002 Sb., Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 29.9.2005

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 173/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. dubna 2002
o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění § 10 odst. 1 písm. a) a b)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POPLATKY ZA UDRŽOVÁNÍ PATENTŮ A DODATKOVÝCH OCHRANNÝCH OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
§ 1
Předmět úpravy
(1) Podle tohoto zákona jsou vyměřovány a vybírány poplatky za udržování patentu v platnosti (dále jen „udržovací poplatky za patent“), poplatky za udržování evropského patentu s účinky pro Českou republiku v platnosti (dále jen „udržovací poplatky za evropský patent“), poplatky za udržování dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin v platnosti (dále jen „udržovací poplatky za dodatková osvědčení“).1)
(2) Poplatky podle odstavce 1 vyměřuje a vybírá Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“).
§ 2
Sazby
Sazby udržovacích poplatků za patent, udržovacích poplatků za evropský patent a udržovacích poplatků za dodatková osvědčení jsou stanoveny v sazebníku udržovacích poplatků, který je uveden v příloze k tomuto zákonu.
§ 3
Poplatník
(1) Poplatníkem udržovacích poplatků za patent je majitel patentu.
(2) Poplatníkem udržovacích poplatků za evropský patent je majitel evropského patentu s účinky pro Českou republiku (dále jen „evropský patent“).
(3) Poplatníkem udržovacích poplatků za dodatková osvědčení je majitel dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin (dále jen „dodatkové osvědčení“).
§ 4
Osvobození od poplatků
Od placení udržovacích poplatků je osvobozena Česká republika.
§ 5
Vyměření a splatnost udržovacího poplatku za patent
(1) Udržovací poplatky za patent se platí za jednotlivá roční období trvání patentu, počínaje dnem podání přihlášky vynálezu.
(2) První udržovací poplatek za patent vyměří Úřad rozhodnutím, a to ve výši odpovídající sazbám udržovacích poplatků za patent za období ode dne podání přihlášky vynálezu do dne splatnosti vyměřeného udržovacího poplatku za patent. Tento poplatek je splatný nejdéle do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení patentu.
(3) Udržovací poplatek za patent za následující roční období je splatný bez vyměření nejpozději dnem, ve kterém uplyne předchozí roční období.
§ 6
Splatnost udržovacího poplatku za evropský patent
(1) Udržovací poplatky za evropský patent se platí za jednotlivá roční období trvání platnosti evropského patentu, počínaje dnem podání evropské patentové přihlášky s účinky pro Českou republiku.
(2) První udržovací poplatek za evropský patent se platí bez vyměření až za roční období, která následují po ročním období, ve kterém bylo udělení evropského patentu oznámeno v Evropském patentovém věstníku.
(3) Stane-li se první udržovací poplatek za evropský patent splatným do 2 měsíců ode dne oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku, je tento poplatek řádně zaplacen, je-li zaplacen ve lhůtě 2 měsíců ode dne tohoto oznámení.
(4) Udržovací poplatek za evropský patent za následující roční období je splatný bez vyměření nejpozději dnem, ve kterém uplyne předchozí roční období.
§ 7
Splatnost udržovacího poplatku za dodatková osvědčení
 
 Nahoru