Input:

173/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění účinném k 1.4.2018 Archiv

č. 173/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
ze dne 22. června 1995,
kterou se vydává dopravní řád drah Ministerstvo dopravy stanoví podle § 22 odst. 2, § 35 odst. 2, § 42 odst. 3, § 43 odst. 1, 4 a 5, § 44 odst. 1 a § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
242/1996 Sb.
(k 10.9.1996)
mění, doplňuje
174/2000 Sb.
(k 30.6.2000)
mění
174/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 52, § 75, ruší přílohu č. 8
133/2003 Sb.
(k 9.5.2003)
mění § 52 a 53
133/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší § 52
57/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 6 odst. 1, § 7 odst. 3, § 9, § 32 odst. 4, § 37, § 53, § 54 odst. 2, § 55 odst. 1 a přílohu č. 3
7/2015 Sb.
(k 15.1.2015)
mění, celkem k datu 69 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
7/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění § 54 a § 55
253/2015 Sb.
(k 21.10.2015)
mění § 55 a § 57
78/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
78/2017 Sb.
(k 10.12.2017)
mění § 22
78/2017 Sb.
(k 9.12.2018)
vkládá v § 73 odst. 7 a 8 - dosud neuvedeno
47/2018 Sb.
(k 1.4.2018)
mění § 18, § 34 a přílohu č. 1
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Výklad některých pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dopravnou místo na dráze, které slouží k řízení jízdy vlaků a posunu mezi dopravnami,
b) tratí vymezená část dráhy, určená pro jízdu vlaku, zpravidla rozdělená na traťové úseky mezi dopravnami s kolejovým rozvětvením a na koleje v dopravnách,
c) stanicí dopravna s kolejovým rozvětvením, u dráhy speciální i bez kolejového rozvětvení, a se stanoveným rozsahem poskytovaných přepravních služeb,
d) zastávkou označené místo na dráze, určené pro nástup a výstup cestujících do a z drážního vozidla, s omezeným rozsahem poskytovaných přepravních služeb,
e) drážním vozidlem dopravní prostředek, závislý při svém pohybu na stanovené součásti dráhy (koleji, troleji, lanu apod.) nebo v případě dráhy trolejbusové i drážní vozidlo, pohybující se vlastní silou mimo trakční vedení a napájené z nezávislého zdroje, které je primárně určeno pro jízdu při napájení z trakčního vedení; drážním vozidlem není vozidlo pro technologickou obsluhu výroby, provozované na zvlášť k tomu vyhrazených kolejích vlečky, jakož i lehký dopravní prostředek, který není konstrukčně uzpůsoben pro spojování s drážními vozidly a při svém pohybu je závislý na lidské síle,
f) hnacím drážním vozidlem drážní vozidlo, schopné vyvíjet tažnou, případně brzdící sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla i jiných drážních vozidel,
g) řídicím vozem drážní vozidlo bez vlastního pohonu, které je vybaveno technickým zařízením k dálkovému ovládání určených typů hnacích drážních vozidel,
h) speciálním vozidlem drážní vozidlo, konstruované pro údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy, odstraňování následků nehod a mimořádných událostí; je-li speciální vozidlo s vlastním pohonem o jmenovité hmotnosti vyšší než 20 t nebo s vlastním pohonem, umožňujícím vozidlu rychlost vyšší než 10 km/h bez ohledu na hmotnost vozidla, jedná se o speciální hnací vozidlo,
i) vedoucím drážním vozidlem hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,
j) typem drážního vozidla vozidlo, určené rozhodujícími parametry, stanovujícími jeho vlastnosti a použití; jsou to zejména druh vozidla a způsob provozování, nejvyšší rychlost, rozchod a výkon,
k) vlakem sestavená a svěšená skupina drážních vozidel, tvořená alespoň jedním hnacím a jedním taženým drážním vozidlem, označená stanovenými návěstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního řádu nebo podle pokynu odborně způsobilé osoby řídící drážní dopravu, anebo též samostatné hnací drážní vozidlo nebo speciální vozidlo s vlastním pohonem, nebo svěšená nejméně dvě hnací drážní vozidla, označená stanovenými návěstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního řádu nebo podle pokynu odborně způsobilé osoby řídící drážní dopravu,
l) vlakovou cestou úsek koleje v dopravně s kolejovým rozvětvením, určený pro danou jízdu vlaku,
m) jízdou podle