Input:

173/1969 Sb., Zákon České národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, platné do 31.12.1971 Archiv

č. 173/1969 Sb., Zákon České národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, platné do 31.12.1971
[zrušeno č. 111/1971 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 22. prosince 1969
o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje
a) podnikové daně, kterými jsou daň ze zisku, daň z jmění a daň z objemu mezd,
b) příspěvek na sociální zabezpečení.
§ 2
Poplatníci daní
(1) Poplatníky daně ze zisku a daně z jmění jsou:
a) státní hospodářské organizace, u nichž objem výkonů průmyslové nebo stavební činnosti, popřípadě souhrn objemů těchto činností přesahuje polovinu celkových výkonů;
b) oborová (generální) ředitelství, pokud alespoň polovina podřízených organizací podléhá zdanění podle písm. a);
c) organizace zahraničního obchodu;
d) tuzemské akciové společnosti;
e) organizace vzniklé na podkladě smlouvy o sdružení,1) pokud alespoň polovina jejich zakladatelů jsou organizace uvedené pod písm. a) až d).
(2) Poplatníky daně z objemu mezd jsou všechny státní hospodářské organizace, organizace zahraničního obchodu, tuzemské akciové společnosti, organizace uvedené v odstavci 1 písm. e) a organizace podléhající důchodové dani,2) pokud provozují převážně činnost obchodní.
(3) Poplatníky podnikových daní nejsou organizace, které podléhají důchodové dani,2) pokud z odstavce 2 nevyplývá něco jiného, důchodové části zemědělské daně3) a organizace, pro něž byl podle dosavadních předpisů4) ke dni účinnosti zákona stanoven zvláštní vztah ke státnímu rozpočtu. Dani ze zisku a dani z jmění nepodléhají organizace Ústřední správy železnic a státní zemědělské organizace s výjimkou zemědělských stavebních organizací.
ČÁST I
DAŇ ZE ZISKU
§ 3
Základ daně
(1) Základem daně ze zisku je vytvořený bilanční zisk z veškeré činnosti poplatníka a z hospodaření s veškerým majetkem, vykázaný v řádně vedeném účetnictví, zvýšený o položky, které je nutno připočítat (dále jen „připočitatelné položky“) a snížený o položky, které lze odpočítat (dále jen „odpočitatelné položky“).
(2) Bilanční zisk tvoří tržby z výrobních činností, předání výrobků, prací a služeb, aktivování investic, aktivování materiálu, tržby z nevýrobních činností, ostatní výnosy, jakož i cenové přirážky (srážky) a dotace zvyšující tržby, změny stavu zásob a zůstatků časového rozlišení, po odečtení položek zkracujících tržby a výnosy (nákupní ceny prodaných zásob, daně z obratu, tržeb z prodaných základních prostředků apod.) a celkových nákladů včetně finančních nákladů a povinných odvodů do státních fondů (odvod do fondu ochrany ovzduší, do Silničního fondu apod.).
(3) Za dotace zvyšující tržby se považují dotace a intervence k cenám. Součástí tržeb jsou i dotace, intervence a příspěvky poskytnuté na základě faktur.
(4) Podrobnou náplň jednotlivých složek tvorby zisku ve smyslu odstavce 2 stanoví předpisy o účetnictví jednotně pro celou Československou socialistickou republiku.
§ 4
Připočitatelné položky
Připočitatelnými položkami k zisku jsou:
a) položky účtované v nákladech poplatníka
1. příspěvky, pokud k jejich

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací