172/2017 Sb., Vyhláška o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 172/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. června 2017
o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 111 odst. 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:
§ 1
(1) Přihlašování úřední osoby ke zkoušce odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích (dále jen „zkouška“) provádí správní orgán, ve kterém je úřední osoba zařazena (dále jen „příslušný orgán“). Příslušný orgán zasílá přihlášku Ministerstvu vnitra, nebo jím zřízené státní příspěvkové organizaci, je-li pověřena zajištěním zkoušky (dále jen „zkušební instituce“); pověření státní příspěvkové organizace zveřejňuje Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách.
(2) Přihláška ke zkoušce obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul, datum a místo narození a místo trvalého pobytu nebo bydliště úřední osoby, nemá-li místo trvalého pobytu na území České republiky,
b) označení a sídlo příslušného orgánu a
c) podpis vedoucího příslušného orgánu nebo jím pověřené osoby.
(3) Zkušební instituce do 30 dnů ode dne doručení přihlášky písemně sdělí den, místo a čas konání zkoušky příslušnému orgánu, a to nejméně 15 dnů před jejím konáním.
(4) Termín konání zkoušky určuje zkušební instituce tak, aby úřední osobě bylo umožněno konat zkoušku do 90 dnů ode dne doručení přihlášky.
§ 2
(1) Zkouška se koná formou ústních odpovědí na zkušební otázky. Seznam zkušebních otázek se člení na části A, B a C. Každá část obsahuje 10 otázek. Úřední osoba si losuje po jedné otázce z každé části.
(2) Rozsah právní úpravy, která je předmětem zkušebních otázek, je stanoven v příloze k této vyhlášce. Zkušební otázky zveřejňuje zkušební instituce na svých internetových stránkách.
(3) Zkouška trvá nejdéle 60 minut včetně přípravy.
§ 3
(1) Zkouška se koná před zkušební komisí sestávající ze tří členů, které zkušební instituce vybere ze seznamu zkušebních komisařů.
(2) Seznam zkušebních komisařů sestavuje Ministerstvo vnitra.
(3) Členové zkušební komise mezi sebou zvolí svého předsedu. Nepodaří-li se předsedu zvolit, členové zkušební komise jej určí losem. Předseda řídí činnost zkušební komise.
(4) Zkušební komise se usnáší většinou hlasů svých členů.
§ 4
(1) Jestliže úřední osoba odpoví na každou z vylosovaných otázek tak, že prokáže znalosti organizace a činnosti veřejné správy a právních předpisů v oblasti odpovědnosti za přestupek, je zkouška vykonána úspěšně a úřední osoba se hodnotí výrokem „vyhověl“/„vyhověla“; v opačném případě zkouška není vykonána úspěšně a úřední osoba se hodnotí výrokem „nevyhověl“/„nevyhověla“. Zkušební komise seznámí úřední osobu s hodnocením zkoušky bezprostředně po jejím vykonání; o vykonání zkoušky zkušební komise vyhotoví protokol, jehož kopii zašle do 5 dnů ode dne konání zkoušky příslušnému orgánu.
(2) Zkouška dále není vykonána úspěšně, pokud
a) úřední osoba od zkoušky odstoupí,
b) úřední osoba v průběhu zkoušky použije nedovolené pomůcky, nebo
c) se úřední osoba ke zkoušce bez náležité omluvy nedostaví.
(3) Úřední osobě,
 
 Nahoru