Input:

172/1969 Sb., Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970 Garance

č. 172/1969 Sb., Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970
ZÁKON
České národní rady
ze dne 22. prosince 1969
o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Stanovení výše státního rozpočtu republiky
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 94 543 566 000 Kčs,
celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 94 543 566 000 Kčs.
(2) Dotace a subvence ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky činí 1173 370 000 Kčs.
(3) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy tyto finanční vztahy k rozpočtům národních výborů:
souhrnný finanční vztah (dotace) ve výši 13 421 500 000 Kčs,
účelové subvence ve výši 13 846 800 000 Kčs.
§ 2
Použití doplňkových zdrojů národních výborů k úhradě potřeb jejich rozpočtů
Národní výbory použijí v roce 1970 prostředků fondů a rezerv a rozvoje a ostatních doplňkových zdrojů k úhradě výdajů svých rozpočtů, pokud tyto výdaje nebudou kryty plánovanými příjmy jejich rozpočtů a dotacemi nebo účelovými subvencemi ze státního rozpočtu republiky nebo z rozpočtu národního výboru vyššího stupně.
§ 3
Poskytování půjček a záruk
Ministr financí se zmocňuje přejímat záruky za úvěry socialistickým organizacím a poskytovat půjčky těmto organizacím.
§ 4
Porušení finančních a rozpočtových předpisů
Vláda se zmocňuje snížit, popř. odčerpat ministerstvům, ostatním ústředním orgánům a jimi řízeným organizacím prostředky poskytované ze státního rozpočtu republiky při porušování finančních a rozpočtových předpisů, jakož i při porušování zásad dotační politiky; národním výborům může snížit z týchž důvodů účelové subvence poskytované jim ze státního rozpočtu republiky.
§ 5
Dodatkový odvod organizací zahraničního obchodu
(1) Vláda se zmocňuje stanovit v roce 1970 organizacím zahraničního obchodu dodatkový odvod až do výše 700 mil. Kčs, pro nezbytné přerozdělení prostředků.
(2) Vláda použije výnosu dodatkového odvodu:
a) k podpoře rozvoje výroby pro vývoz v částce 200 mil. Kčs;
b) k vyrovnání cenových rozdílů u konjunkturně citlivých položek zboží až do výše 500 mil. Kčs.
§ 6
Vláda se zmocňuje promítnout do státního rozpočtu republiky zejména:
a) úpravu nových podnikových daní
b) úpravu Silničního fondu
c) úpravu účelových subvencí národních výborů, jestliže se
- sníží rabatová subvence,
- nezahájí výstavba plánovaného počtu bytů v komunální, družstevní,
podnikové a individuální výstavbě,
- nedodrží úkoly v zůstatcích rozpočtových nákladů staveb pro rok 1970, na jejichž základě byly subvence na investice stanoveny.
§ 7
Vláda může přenést oprávnění uvedená v § 4 a 6 na ministra financí a zmocnit ministra obchodu, aby v dohodě s příslušnými ministry stanovil podrobnosti o dodatkovém odvodu organizací zahraničního obchodu podle § 5.
§ 8
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.
 
Erban v. r.
Ing. Kempný v. r.
 
Příloha č. 1 zákona ČNR č. 172/1969 Sb.
Celkový přehled
státního rozpočtu České socialistické republiky
 
Příjmy
Kčs
 
(v tis.)
Příjmy ze socialistického hospodářství
83 130 119

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací