Input:

172/1968 Sb., Zákon o federálních výborech, platné do 21.12.1970 Archiv

č. 172/1968 Sb., Zákon o federálních výborech, platné do 21.12.1970
[zrušeno č. 125/1970 Sb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1968
o federálních výborech
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Federální výbory jsou ústředními orgány státní správy Československé socialistické republiky.
§ 2
(1) Federální výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 4 až 10 členů.
(2) Počet členů každého federálního výboru stanoví vláda Československé socialistické republiky, a to tak, aby výbor se skládal ze stejného počtu občanů České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.
§ 3
Místopředsedu a ostatní členy federálního výboru jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky na návrh vlád obou republik. Je-li ministrem předsedou federálního výboru občan České socialistické republiky, je místopředsedou federálního výboru občan Slovenské socialistické republiky nebo naopak.
§ 4
V době mezi schůzemi federálního výboru může neodkladná opatření činit ministr-předseda federálního výboru v dohodě s místopředsedou federálního výboru. Tato opatření podléhají dodatečnému schválení