171/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 171/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3:
Čl. I
Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb., vyhlášky č. 48/2015 Sb. a vyhlášky č. 308/2016 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňuje věta na samostatný řádek „Směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 7. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely.“.
2. V příloze č. 1 Poznámka 1 zní:
 
„Poznámka 1:
Pojmy v „uvozovkách“ jsou vymezené pojmy uvedené ve ,Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu‚.“.
3. V příloze č. 1 v SVMe 1 v Poznámce 1 písmeno a) zní:
 
„a.
palné zbraně speciálně určené pro školní (inertní) střelivo neschopné vystřelit střelu;“.
4. V příloze č. 1 v SVMe 1 Poznámka 3 zní:
 
„Poznámka 3:
Bod SVMe 1 b) 2 se nevztahuje na zbraně speciálně určené k vystřelení inertní střely pomocí stlačeného vzduchu nebo CO2.“.
5. V příloze č. 1 v SVMe 4 v Poznámce 4 písm. d) bod 2. zní:
„2. AMPS využívá ochranu k zabránění neoprávněného přístupu k „programovému vybavení“, a“.
6. V příloze č. 1 v SVMe 7 písm. b. bodu 4 písmeni b. se slova „s 2,4 dichlorfenoxyoctovou kyselinou“ nahrazují slovy „s 2,4-dichlorfenoxyoctovou kyselinou“.
7. V příloze č. 1 v SVMe 7 písm. b. bodu 4 písm. c. bodu 4 se text „(CAS 704057-5)“ nahrazuje textem „(CAS 7040-57-5)“.
8. V příloze č. 1 v SVMe 8 Technická poznámka 1 zní:
„1.Pro účely bodu SVMe 8, s výjimkou bodu SVMe 8 c) 11 nebo SVMe 8 c) 12, se pojmem směs rozumí kompozice složená ze dvou a více látek, z nichž nejméně jedna látka je vyjmenována v podbodech SVMe 8.“.
9. V příloze č. 1 v SVMe 8 písm. a. bodu 5 se text „(CAS 7024732-4)“ nahrazuje textem „(CAS 70247-32-4)“.
10. V příloze č. 1 v SVMe 8 písm. a. bod 10. zní:
„10. DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4',6,6'-hexanitrodifenyl) nebo dipikramid (CAS 17215-44-0);“.
11. V příloze č. 1 v SVMe 8 písm. a. bod 13. zní:
„13. HMX a deriváty (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem SVMe 8 g) 5.):
a. HMX(cyklotetramethylentetranitramin, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazocin, 1,3,5, 7-tetranitro-1,3,5,7-tetraacyklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0);
b. difluoroaminované analogy HMX;
c. K-55(2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo (3,3,0)-oktan-3-on; tetranitrosemiglykoluril čili keto-bicyklická HMX (CAS 130256-72-3);“.
12. V příloze č. 1 v SVMe 8 v písm. a. bod 24. zní:
„24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrakis(difluoroamin) oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);“.
13. V příloze č. 1 v SVMe 8 v písm. a. bodu 32 písmeni b.
 
 Nahoru