171/1991 Sb., Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění účinném k 30.4.2005, platné do 31.12.2005

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 171/1991 Sb.
[zrušeno č. 178/2005 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 23. dubna 1991
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
285/1991 Sb.
(k 15.7.1991)
doplňuje
438/1991 Sb.
(k 1.11.1991)
mění, doplňuje
569/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
doplňuje
282/1992 Sb.
(k 15.6.1992)
mění, doplňuje
210/1993 Sb.
(k 13.8.1993)
mění, doplňuje
224/1994 Sb.
(k 6.12.1994)
mění, doplňuje
120/1995 Sb.
(k 14.7.1995)
mění, doplňuje
135/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění
104/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 18
211/2000 Sb.
(k 20.7.2000)
mění, v § 18 odst. 2 písm. b) vkládá nový bod 9, a doplňuje písm. g)
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 2 odst. 1 a 2, § 5 odst. 5
239/2001 Sb.
(k 1.9.2001)
mění § 18 odst. 2 písm. b) bod 10
15/2002 Sb.
(k 1.4.2002)
mění, v § 16 doplňuje slova, v § 17 odst. 2 až 5
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 2 odst. 5, 6 a 8,
vkládá nový § 23a
480/2003 Sb.
(k 31.12.2003)
mění § 18 odst. 2 písm. b)
293/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
v § 18 odst. 2 doplňuje písm. h)
179/2005 Sb.
(k 30.4.2005)
v § 18 odst. 2 písm. b) doplňuje bod 15
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
PŮSOBNOST MINISTERSTVA PRO SPRÁVU NÁRODNÍHO MAJETKU A JEHO PRIVATIZACI ČESKÉ REPUBLIKY VE VĚCECH PŘEVODŮ MAJETKU STÁTU NA JINÉ OSOBY
§ 1
Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen „ministerstvo“) řídí činnost Fondu národního majetku České republiky při výkonu jeho funkce zakladatele akciových nebo jiných obchodních společností založených podle privatizačních projektů a při provádění jeho dalších činností.
§ 2
(1) Orgány státní správy České republiky a obce předkládají všechny privatizační projekty podniků za jimi založené podniky se svým stanoviskem ministerstvu. Orgány státní správy České republiky současně s předložením privatizačního projektu oznámí oprávněným osobám navržený způsob vypořádání jejich nároků.1)
(2) Orgány státní správy České republiky předkládají ministerstvu ve lhůtě stanovené vládou České republiky (dále jen „vláda“) privatizační projekty majetkových účastí státu na podnikání právnických osob.
(3) Privatizační projekt může vypracovat rovněž komise pro privatizaci zřízená podle zvláštního předpisu.6aKomise pro privatizaci předkládá privatizační projekt spolu se stanoviskem podniku jeho zakladateli.
(4) Rozhodnutí o privatizaci podniku nebo jeho části a rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob (dále jen „rozhodnutí o privatizaci“) vydává na základě návrhu privatizačního projektu podniku podle odstavce 1 nebo návrhu privatizačního projektu majetkové účasti státu podle odstavec 2 ministerstvo.
(5) Statutárnímu orgánu organizace, který z nedbalosti zaviní, že organizace předloží opožděné nebo chybně či neúplně zpracovaný privatizační projekt nebo neposkytne osobě zpracovávající privatizační projekt údaje potřebné ke zpracování privatizačního projektu nebo této osobě poskytne údaje chybné nebo nesplní další povinnosti stanovené zvláštním předpisem,2a) uloží krajský úřad a v Praze Magistrát hlavního města Praha pokutu až do výše 20 000 Kčs. Učiní-li tak úmyslně, uloží pokutu až do výše 200 000 Kčs. Trestní odpovědnost tím není dotčena.
(6) Pokuta podle odstavce 5 může být uložena jen do třech měsíců ode dne, kdy se o porušení povinnosti krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(7) O odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje ministerstvo.
(8) Výnos z pokut podle odstavce 5 ve výši 60 % je příjmem rozpočtu kraje a v Praze hlavního města Prahy a ve výši 40 % Fondu národního majetku České republiky.
(9) Okresní komise pro privatizaci může o ověření správnosti údajů uvedených v privatizačním projektu požádat financující pobočku banky organizace.
§ 3
(1) Do jednoho měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejní vláda seznam podniků, které nebudou po dobu nejméně pěti let předmětem působnosti tohoto zákona.
(2) Vláda si může vyhradit vydání rozhodnutí o privatizaci.
(3) O privatizaci přímým prodejem mimo veřejnou soutěž nebo veřejnou dražbou rozhoduje vláda na návrh ministerstva.
ČÁST
 
 Nahoru