Input:

171/1988 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani Garance

č. 171/1988 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 208/1989 Sb.]
ZÁKON
ze dne 8. listopadu 1988,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 1 se vypouští ustanovení písmene e).
2. V § 4 odst. 1 písm. a) se za slovy „zřídelních organizací“ doplňuje čárka a slova „a u mezinárodních hospodářských organizací“ se nahrazují slovy „u odbytových a zásobovacích organizací a u organizací s převážně obchodní činností s výjimkou organizací, pro které je stanovena sazba podle písmene h)“.
3. V § 4 odst. 1 se vypouští ustanovení písmene c).
4. V § 4 odst. 1 písm. h) se za slova „obchodní činností“ doplňují čárka a slova „u nichž převažuje poskytování služeb veřejného stravování, veřejných ubytovacích služeb a služeb cestovních kanceláří“ a vypouštějí se slova „ u odbytových a zásobovacích organizací“.
5. V § 5 odst. 2 se vypouštějí slova „uvedené v § 2 odst. 1 písm. e) a na organizace“.
6. V § 7 odst. 1 na konci se písmeno e) nahrazuje písmenem d).
7. § 7 odst. 5 zní:
„(5) Sazba příspěvku činí 50 % ze základu příspěvku s těmito odchylkami:
a) 20 % u lázeňských organizací včetně vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, u organizací veřejné automobilové dopravy, u organizací s obchodní činností poskytující převážně služby veřejného stravování, veřejné ubytovací služby a služby cestovního ruchu, u nakladatelských a vydavatelských organizací, u organizací vodního hospodářství řízených národními výbory a ústavů kosmetiky;
b) 20 % u organizací poskytujících služby z části základu příspěvku podle odstavce 3, který připadá na služby veřejného stravování včetně velkovýroby jídel, služby veřejného ubytování, služby cestovního ruchu, na opravy a údržbu automobilů osobních a jednostopých motorových vozidel včetně jejich přívěsů a příslušenství a na další služby, do jejichž cen nebyl promítnut příspěvek ve výši 50 %.
Do této části základu příspěvku se zahrnují veškeré prokazatelné a samostatně evidované mzdové prostředky připadající na uvedené služby.
Pokud se tento základ příspěvku samostatně nesleduje, stanoví se podle podílu výkonů za uvedené služby z celkových výkonů s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení),
c) 10 % u organizací řízených federálním ministerstvem dopravy a spojů s výjimkou výzkumných ústavů, projektových, projektově inženýrských a inženýrských organizací, u organizací městské hromadné dopravy a u koncernů Dopravní podnik hlavního města Prahy a Dopravní podniky hlavního města SSR Bratislavy a jejich koncernových podniků.“.
8. V § 7 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Od příspěvku se osvobozují organizace bytového hospodářství.“. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
9. V § 9 odst. 1 se v úvodní větě slova „až e)“ nahrazují slovy „až d)“.
10. V § 9 odst. 1 se nahrazuje tečka za ustanovením písmene e) středníkem a připojuje se ustanovení písmene