Input:

17/2022 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 6. listopadu 1990 v Praze Garance

č. 17/2022 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 6. listopadu 1990 v Praze
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 28. srpna 2020 a 16. září 2020 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 6. listopadu 1990 v Praze1) .
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.
Na základě ustanovení uvedených v nótách vstupuje Dohoda v platnost dne 1. června 2022 a tímto dnem pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 6. listopadu 1990 v Praze.
Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění finské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.
PŘEKLAD

č. 1315/2020
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v Helsinkách projevuje úctu Ministerstvu zahraničiních věcí Finské republiky, a s odkazem na předchozí komunikaci, jmenovitě na nóty č. 12/2009 ze dne 6. ledna 2009, č. 57/2016 ze dne 5. února 2016 a č. 1273-1/2018 ze dne 7. listopadu 2018, stejně jako na nótu č. HELM250-18 ze dne 15. června 2009, týkající se návrhu na ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze (dále jen „Dohoda“), a neuplatňování jejího článku 11, odstavec 3, má tu čest navrhnout uzavření následující Dohody mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze (dále jen „Dohoda o ukončení platnosti“):
1. Ukončuje se platnost Dohody ve vztazích mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky, a
2. Za účelem nastolení větší právní jistoty Strany Dohody o ukončení platnosti rovněž souhlasí s tím, že článek 11, odstavec 3 Dohody, který prodlužuje ochranu investic uskutečněných před datem ukončení její platnosti, pozbyde platnosti, a nebude mít tedy žádné právní účinky stanovené tímto článkem.

Pokud Finská republika souhlasí se shora uvedeným návrhem, tato nóta a nóta Finské republiky, vyjadřující souhlas s tímto návrhem, budou tvořit Dohodu o ukončení platnosti, která podléhá vnitrostátním postupům na obou stranách. Česká republika a Finská republika si vzájemně oznámí splnění požadavků vnitrostátního