17/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 17/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. ledna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 62/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „ , na kterých“ nahrazují slovy „s čísly trvalých objektů, ve kterých“.
2. V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; stáří prasničky se počítá ode dne následujícího po dni narození“.
3. V § 14 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slovo „splňuje“ nahrazuje slovy „splní v retenčním období“ a za slovo „podopatření“ se vkládají slova „na uvedeném hospodářství žadatele“.
4. V § 17 odst. 3 písm. a) a v § 17 odst. 3 písm. b) se za slova „daného podopatření“ vkládají slova „nebo titulu“.
5. V § 17 odst. 6 se za text „§ 10 odst. 1 písm. b),“ vkládá text „§ 11 odst. 1 písm. b),“ a za slova „daného podopatření“ se vkládají slova „nebo titulu“.
6. V § 17 odst. 10 se slovo „tří“ nahrazuje číslem „6“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „6“.
7. V § 17 odstavec 14 zní:
„(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 8 odst. 2, avšak podal hlášení nejpozději do 30 dnů po ukončení doby závazku, rozhodne v rámci daného podopatření nebo titulu pro uvedené hospodářství o
a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném termínu,
b) snížení dotace o 5 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení v daném termínu,
c) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení v daném termínu,
d) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 4 hlášení v daném termínu, nebo
e) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 5 a více hlášení v daném termínu.“.
8. V § 17 se doplňují odstavce 15 a 16, které znějí:
„(15) Zjistí-li Fond, že u dojnice uvedené v žádosti o poskytnutí dotace podle § 11 odst. 1 písm. a) připadla doba porodu na období od 1. do 15. prosince kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, sníží dotaci vypočtenou podle § 16 o 10 %; snížení se uplatní na velkou dobytčí jednotku takové dojnice.
(16) Limit pro
 
 Nahoru