17/1982 Sb., Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o technických požadavcích na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví, platné do 30.6.1998

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 17/1982 Sb.
[zrušeno č. 137/1998 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj
ze dne 14. ledna 1982
o technických požadavcích na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví
Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj v dohodě s federálním ministerstvem financí a ministerstvy výstavby a techniky republik podle § 53 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 143 odst. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanoví:
§ 1
Účel vyhlášky a rozsah její platnosti
Vyhláška upravuje technické požadavky na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví, u kterých se uplatňuje zvýhodněná finanční a úvěrová pomoc individuální bytové výstavbě.1) Vyhláška platí pro skupinové rodinné domky v rozptýlené zástavbě, v soustředěné zástavbě a v soustředěné zástavbě tvořící součást obytných souborů komplexní bytové výstavby, které byly povoleny po účinnosti této vyhlášky.
§ 2
Členění skupinových rodinných domků
Skupinovými rodinnými domky jsou:
a) skupinové řadové domky
b) skupinové terasové domky
c) skupinové atriové domky.
§ 3
Skupinové řadové domky
(1) Skupinu vytvářejí nejméně čtyři řadové domky. Jestliže zvláštní územně technické podmínky území nebo jeho části, v němž se umísťují skupinové řadové domky, neumožňují výstavbu požadované nejmenší velikostní skupiny, je možné umístit ve skupině alespoň dva domky se čtyřmi byty, pokud takové řešení je zahrnuto v seznamu pozemků pro výstavbu rodinných domků nebo je schválí stavební úřad v územním řízení.
(2) Nejvyšší výměra pozemku určeného pro řadový skupinový domek je 300 m2 u domku s jedním bytem a 400 m2 u domku se dvěma byty.
(3) Pokud při stanovení výměr pozemků podle odstavce 2 zbudou části pozemků, které nelze využít pro účely další stavby nebo jinak hospodárně využít, mohou se zbývající plochy sloučit s přilehlými pozemky určenými pro výstavbu řadových domků za podmínky, že pozemek zvětšením nepřesáhne 400 m2 u domku s jedním bytem a 500 m2 u domku se dvěma byty, a že takové řešení schválí stavební úřad v územním řízení.
(4) Domek musí mít nejméně dvě nadzemní obytná podlaží nebo při využití šikmých střech nejméně jedno nadzemní obytné podlaží a obytné podkroví.
(5) Jednotlivé řadové domky ve skupině musí na sebe navazovat alespoň třetinou šířky štítové zdi. Řadové domky s jedním nadzemním obytným podlažím a s obytným podkrovím musí na sebe navazovat nejméně polovinou šířky štítové zdi.
(6) Skupinové řadové domky musí mít zajištěn přístup z veřejné pozemní komunikace.2) Pokud to podmínky území umožňují, musí se uplatnit zásada zástavby po obou stranách komunikace; nepřipouští se zřizování komunikace k zadním částem pozemků.
(7) Šířka řadového skupinového domku přilehlá ke komunikaci nesmí přesáhnout 9 m (měřeno v délce přilehlé komunikace). Vyžadují-li to zvláštní územně technické podmínky, může stavební úřad povolit větší šířku.
(8) Umístění skupinových řadových domků, jejich napojení na rozvodné sítě a kanalizaci a řešení bytů musí odpovídat obecným technickým požadavkům na výstavbu.2)
(9) Doplňuje-li výstavba jednotlivých řadových domků existující řadovou zástavbu, považuje se taková
 
 Nahoru