17/1967 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničím, platné do 30.6.1980

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 17/1967 Sb.
[zrušeno č. 42/1980 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 1. března 1967
o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničím
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem financí a Ústřední správou spojů podle § 1 a § 2 odst. 4 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Výměna poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničím ke sběratelským účelům (dále jen „sběratelská výměna“) je povolena za podmínek stanovených v této vyhlášce.
§ 2
(1) Sběratelskou výměnu mohou provádět pouze sběratelé organizovaní ve Svazu československých filatelistů (dále jen„SČSF“), kteří se u SČSF přihlásili ke sběratelské výměně poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu (dále jen „sběratelé“.
(2) Sběratelskou výměnu zprostředkuje, kontroluje a eviduje, jakož i evidenci sběratelů vede správa spojů ve středisku sběratelské výměny (dále jen „středisko“).
§ 3
(1) K účelům sběratelské výměny mohou být vyváženy:
a) Neupotřebitelné a razítkované československé známky (včetně obálek prvního dne vydání) uvedené v katalogu POFIS.
b) Neupotřebené a razítkované známky socialistických zemí (včetně obálek prvního dne vydání).
c) Ostatní předměty filatelistického zájmu (celiny, celistvosti, Cartes maximum, otisky razítek apod.) vydané v Československu nebo ostatních socialistických zemích.
d) Známky a jiné předměty filatelistického zájmu, vydané jinými než socialistickými zeměmi, avšak jen tehdy, jde-li o jejich vrácení v případě reklamace.
(2) Neupotřebené československé známky mohou být vyměňovány až po uplynutí 60 dnů ode dne jejich vydání.
(3) Tuzemský sběratel může odeslat v rámci sběratelské výměny v jednom kalendářním roce nejvýše 24 zásilek v úhrnné hodnotě nepřesahující 500,- Kčs, přičemž v jedné zásilce může být jen jedna série neupotřebených československých známek téže emise s omezením podle odstavce 4.
(4) Hodnota předmětů filatelistického zájmu v jedné zásilce nesmí překročit částku 125,- Kčs. Neupotřebitelných československých novinek smí být vyměněno ročně maximálně za 200,- Kčs podle katalogu POFIS.
(5) Za novinky se považují neupotřebené československé známky, od jejichž data vydání neuplynuly dva roky.
(6) Předměty filatelistického zájmu vyvážené v rámci sběratelské výměny se oceňují podle § 4.
§ 4
(1) Známky se oceňují takto:
a) Československé neupotřebené a razítkované známky (včetně obálek prvního dne vydání) podle katalogu POFIS,
b) známky socialistických zemí částkou 1,- Kčs za 1 frank podle katalogu Zumstein nebo Yvert.
(2) Celiny se oceňují takto:
a) Neupotřebené platné celiny podle
 
 Nahoru