Input:

R 17/1967; Řízení před soudem. Předběžná otázka. Sociální zabezpečení Garance

č. 17/1967 Sb. rozh.
Při nařízení předběžného opatření na návrh vychází soud z vymezení předběžného opatření uvedeného v návrhu. ustanovení § 75 odst. 2 o. s. ř. nezbavuje soud možnosti, aby před nařízením předběžného opatření účastníky vyslechl. Použití právního prostředku upraveného v ustanoveních § 146 o. z. i po zániku manželství a tedy po zániku bezpodílového spoluvlastnictví je možné za použití § 496 o. z. se zřetelem k tomu, že správa majetku bývalých manželů se až do vypořádání řídí ustanoveními o bezpodílovém spoluvlastnictví.
K otázce nařízení předběžného opatření, jde-li o osobní vůz patřící do bezpodílového spoluvlastnictví.
Při nařízení předběžného opatření podle § 76 odst. 1 písm. e) o. s. ř. musí být vždy uváženo, o jakou věc jde a zda neužíváním věci nevznikne nepřiměřená újma účastníkům, případně zda neužíváním věc neztrácí na své ekonomické hodnotě.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. září 1966, 5 Cz 77/66.)
Navrhovatelka požádala o vydání předběžného opatření, jímž by se odpůrci zakázalo jakýmkoliv způsobem nakládat s osobním vozem Volha SPZ PH-59-35 a nařídilo, aby do 3 dnů odevzdal klíče od vozidla na MNV v P. a vozidlo uzavřel v garáži účastníků. Návrh odůvodnila tím, že uvedený vůz je v bezpodílovém spoluvlastnictví účastníků, že však jej užívá výlučně odpůrce, čímž vyvstává nebezpečí, že toto vozidlo bude poškozeno.
Okresní soud Praha-východ vyhověl uvedenému návrhu a odpůrci zakázal nakládat jakýmkoliv způsobem s uvedeným osobním vozem a nařídil, aby odpůrce umístil vůz v garáži rodinného domku účastníků čp. 146 v P., a aby do 3 dnů odevzdal klíče od vozidla, typové osvědčení, technický průkaz a doklad o zaplacení pojistného na MNV v P.
Krajský soud v Praze rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil s doplněním, že předběžné opatření zanikne, nepodá-li navrhovatelka návrh na rozdělení bezpodílového spoluvlastnictví manželů do 20. 10. 1965.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že uvedenými rozhodnutími soudů obou stupňů byl porušen zákon a tato rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Předběžné opatření je institutem procesního práva, kterého může předseda senátu před zahájením řízení ve věci samé použít tehdy, je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen (§ 74 odst. 1 o. s. ř.). Předběžné opatření nařídí soud na návrh. Návrhu není třeba, jde-li o předběžné opatření pro řízení, které může soud zahájit i bez návrhu (§ 75 odst. 1 o. s. ř.). Z povahy věci je zřejmé, že v daném případě mohlo být předběžně opatření nařízeno - pokud vůbec byly dány pro to podmínky - pouze na návrh, který ovšem předpokládá splnění určitých náležitostí, včetně vymezení navrhovaného předběžného opatření. To plyne z toho, že je v dispozici účastníků občanského soudního řízení vymezení předmětu řízení zcela konkrétně tak, aby soud mohl rozhodnout, aniž by toto vymezení překročil (srov. § 152 odst. 2, první věta o. s. ř.).
Navrhovatelka formulovala svůj návrh tak, že žádala, aby předběžným opatřením bylo odpůrci zakázáno jakýmkoliv způsobem nakládat s osobním vozem a nařízeno, aby do 3