Input:

R 17/1966 (tr.); I. Místní lidový soud. Postoupení věci.; II. Postoupení věci. Usnesení Garance

č. 17/1966 Sb. rozh. tr.
I. Ak okresný súd postupuje trestnú vec miestnému ľudovému súdu, musí najskôr zistiť, či je konkrétny miestny ľudový súd na prejednaní veci príslušný v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 38/1961 Zb.
Ak nie je žiadny miestný ľudový súd v konkretnej prejednávanej veci príslušný na prejednanie trestného činu obvineného, nemožno použiť ustanovenie § 188 ods. 1 písm. b) prvý prípad tr. por.
II. Súd v uznesení neuvádza mená a priezviská sudcov, ktorí sa na rozhodnutí zúčastnili. Taký postup zákon vyžiaduje len vtedy, keď bolo rozhodnuté formou rozsudku.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 17. 12. 1965 - 9 Tz 45/65.)
Okresný prokurátor v Prievidzi podal na obvineného obžalobu pre trestný čin opilstva podľa § 201 tr. zák. Okresný súd v Prievidzi 23. 6. 1965 obžalobu na verejnom zasadnutí predbežne prejednal a uznesením podľa § 188 ods. 1 písm. b) tr. por. trestnú vec proti obvinenému postúpil Miestnému ľudovému súdu pri MsNV v Prievidzi na prejednanie.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona, podanú predsedom Najvyššieho súdu toto uznesenie zrušil a okresnému súdu prikázal vec znovu prejednať a rozhodnúť.
Z odôvodnenia:
Proti uzneseniu okresného súdu, ktoré sa stalo právoplatným 9. júla 1965, podal predseda Najvyššieho súdu v lehote stanovenej v § 272 tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona, v ktorej vytýka, že k postúpeniu veci miestnemu ľudovému súdu v danom prípade neboli splnené zákonné podmienky. Predseda Najvyššieho súdu súčasne navrhol nápravu nastalého pochybenia.
Najvyšší súd preskúmal podľa § 267 ods. 1 tr. por. správnosť výroku napadnutého uznesenia, ako i konanie, ktoré mu predchádzalo a zhľadal, že zákon bol porušený.
Predovšetkým je treba po formálnej stránke vytknúť, že v uznesení sú nesprávne uvádzané mená a priezviská sudcov, ktorí sa na rozhodnutí