Input:

R 17/1963 (tr.); Adhezní řízení. Náhrada škody. Zemědělské družstvo. Poškozování majetku v socialistickém vlastnictví. Trestné činy. Záruka - společenské organizace Garance

č. 17/1963 Sb. rozh. tr.
Způsobil-li pracovník JZD družstvu škodu trestným činem z nedbalosti, nutno pro posouzení povinnosti k její náhradě i výši náhrady především zjistit, zda pachatel byl zaměstnancem JZD (čl. 16 odst. 3 vzorových stanov) nebo členem JZD, resp. pracovníkem ve specifickém pracovním vztahu (čl. 16 odst. 1 vzorových stanov).
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 8. ledna 1963 - 3 Tz 22/62)
Rozsudkem okresního soudu Plzeň-jih ve spojení s usnesením krajského soudu v Plzni byla obžalovaná mimo jiné uznána vinnou trestným činem poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 246 odst. 1 tr. zák. z r. 1950.
Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obžalované uložena povinnost nahradit poškozenému JZD Komorno škodu ve výši 13 641,50,- Kčs do 15 dnů pod exekucí.
Trestných činů poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 246 odst. 1 tr. zák. z r. 1950 se dopustila obžalovaná tím, že jako účetní JZD Komorno v době od dubna 1959 do dubna 1961 při odvádění příspěvků úrazového pojištění nepostupovala podle směrnic a usnesení členské schůze JZD a platila celé pojistné z prostředků JZD, jež od členů JZD zpět nepožadovala a do majetku JZD neodvedla. Tím způsobila JZD Komorno škodu ve výši 13 224,- Kčs.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil usnesení krajského soudu i rozsudek okresního soudu ve výroku o vině ohledně trestného činu poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 246 odst. 1 tr. zák. z r. 1950, jakož i ve výroku o trestu a ve výroku o povinnosti k náhradě způsobené škody a okresnímu soudu uložil, aby věc v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Skutková zjištění okresního soudu, která převzal i krajský soud, odpovídají provedeným důkazům.
V rozporu se zákonem však je rozhodnutí krajského soudu ohledně trestného činu poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 246 odst. 1 tr. zák. z r. 1950.
Krajský soud a předtím i okresní soud rozhodovaly o tomto trestném činu již za účinnosti nového trestního zákona. Bylo proto povinností krajského soudu zkoumat v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 tr. zák., zda není použití nového trestního zákona pro obžalovanou příznivější. Krajský soud se však touto otázkou nezabýval. Tím, že ponechal beze změny výrok rozsudku okresního soudu, jímž byla obžalovaná uznána vinnou trestným činem poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 246 odst. 1 tr. zák. z r. 1950, porušil zákon v ustanoveních § 16 odst. 1a, § 137 odst. 1 tr. zák.
K naplnění zákonných znaků trestného činu poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 246 odst. 1 tr. zák. z r. 1950 stačilo, jestliže pachatel způsobil z nedbalosti na majetku, který je v socialistickém vlastnictví, škodu nikoliv nepatrnou.
K naplnění zákonných znaků trestného činu poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 137 tr. zák. nestačí, aby pachatel způsobil z nedbalosti větší škodu, jak tomu bylo podle zákona z r. 1950. Nestačí pouhé nedbalé jednání samo o sobě. Musí být splněna současně další