Input:

17/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu, platné do 31.12.1977 Archiv

č. 17/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu, platné do 31.12.1977
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 9. února 1961,
kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
Ministerstvo zemědělství,lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 55 odst. 1 zákona č.166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)- dále jen „zákon”:
ČÁST PRVÁ
Lesní fond
Článek 1
(k § 2 zákona)
(1)  Při rozhodování zda jde o pozemek nezalesněný sloužící lesnímu hospodářství, je rozhodující trvalé určení pozemku. Pozemek, který je určen trvale lesnímu hospodářství (např. lesní cesta, plocha lesního skladu, pozemek vyčleněný k zalesnění) je součástí lesního fondu. Naproti tomu nejsou součástí lesního fondu pozemky určené trvale zemědělské produkci jako role, louky, i když jsou obhospodařovány lesním závodem.
(2)  Za součást lesního fondu může okresní národní výbor prohlásit zejména také provozní budovy (hájenky, lesovny), stáje pro vlastní potahy, garáže, skladiště, ochranné hráze, meliorační zařízení a rybníky v lesích.
Článek 2
Vedení přehledu o lesním fondu
(k § 5 zákona)
(1)  Okresní národní výbory ve spolupráci s místními a městskými národními výbory jsou povinny vést v rámci jednotné evidence půdy řádný přehled o lesním fondu. K založení a vedení tohoto přehledu použijí okresní národní výbory jako podkladu údaje jednotné evidence půdy, záznamy a údaje o součástech lesního fondu vedené organizacemi lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstvo národní obrany. Při zakládání a vedení přehledu o lesním fondu poskytují střediska geodézie okresním národním výborům technickou pomoc.
(2)  Přehled o lesním fondu se založí podle obcí s těmito údaji: celkové výměry pozemků, a to odděleně pozemky ve správě organizací lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a pozemky ve správě organizací v oboru působnosti ministerstva národní obrany, dále celková výměra pozemků pod odbornou správou lesů ve správě (užívání) jiných socialistických organizací (z toho zvlášť pozemky v družstevním užívání), pozemky ve vlastnictví (užívání) jednotlivých osob. V přehledu o lesním fondu se též uvedou stavby a technický zařízení, které byly prohlášeny za součást lesního fondu.
(3)  K zajištění řádného vedení a udržování přehledu o lesním fondu a k zajištění jeho souladu se skutečným stavem, jsou vlastníci, popřípadě uživatelé součástí lesního fondu povinni hlásit okresnímu národnímu výboru každou změnu ve vlastnictví, správě nebo užívání součástí lesního fondu (převod, pronájem, přikázání do užívání, sdružení půdy ke společnému hospodaření v jednotném zemědělském družstvu) a každou změnu ve výměře pozemků tvořících součást lesního fondu, a to neprodleně, nejpozději však koncem kalendářního čtvrtletí.
(4)  Okresní národní výbory udržují přehledy o lesním fondu v souladu se