Input:

č. 17/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 17/1958 Sb. rozh. tr.
Podáním obžaloby prokurátorem je určen soud, který má konat společné řízení (§ 19 tr. ř.) jen tehdy, jestliže obžaloba byla podána u některého z příslušných soudů.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 27. listopadu 1957, 1 Ndt 693/57.)
Okresní prokurátor v Kadani podal u lidového soudu v Kadani obžalobu proti obviněnému jednak pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) tr. zák., spáchaný výdělečně pokračujícími útoky v Chomutově, Plzni, Stříbře, Tachově a Staňkově (okres Stod), jednak pro trestný čin podvodu, spáchaný výdělečně různými útoky v okrese kadaňském, plzeňském, tachovském a jinde, a konečně pro trestné činy zanedbání povinné výživy podle § 210 odst. 1 tr. zák. a příživnictví podle § 188a tr. zák. Lidový soud v Kadani, projednávaje předběžně obžalobu, odmítl usnesením z 12. listopadu 1957 uznat svou příslušnost a postoupil podle § 199 odst. 1 písm. a) tr. ř. věc lidovému soudu v Tachově jako příslušnému v podstatě s odůvodněním, že nejtěžší ze zažalovaných trestných činů nebyl spáchán v obvodu lidového soudu v Kadani, takže tento soud je pro projednání věci nepříslušný a že příslušnost lidového soudu v Tachově byla určena podle §§ 18 a 19 tr. ř., protože tam obžalovaný činem způsobil největší škodu.
Lidový soud v Tachově při předběžném projednání obžaloby usnesením postoupil podle § 199 odst. 1 písm. a) tr. ř. zpět věc lidovému soudu v Kadani. Svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že při správném výkladu § 19 tr. ř. příslušným pro projednání věci je jen ten soud, u něhož prokurátor podal obžalobu, tedy lidový soud v Kadani.
Nejvyšší soud, jemuž předložil lidový soud v Kadani věc k rozhodnutí sporu o příslušnost, vyslovil, že pro řízení o trestných činech obviněného je příslušným lidový soud v Tachově.
Z odůvodnění:
Ustanovení §§ 16 až 19 tr. ř. určují podmínky, za nichž se koná společné řízení. V daném případě spáchal obviněný řadu trestných činů různě těžkých v obvodech více soudů, při čemž nepřichází ohledně žádného z těchto trestných činů v úvahu věcná příslušnost krajského soudu. Jde tu tedy o případ upravený ustanovením § 18 tr. ř., podle něhož koná společné řízení soud, který je příslušný konat řízení o nejtěžším trestném činu. Také těchto soudů je v daném případě více, neboť obviněný spáchal nejtěžší trestný čin rozkrádání podle § 245 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a)