Input:

č. 17/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 17/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Záväzky, ktoré prešli na štát podľa §§ 509, 514, 515 obč. zák. pred 1. júnom 1953, zaplatí štát v prepočte 50:1.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 20. októbra 1955, Cz 388/55.)
Československému štátu pripadla odúmrť po R. B. Žalobca sa domáhal na Čs. štáte zaplatenia pôžičky 111.600 Kčs v starých peniazoch, ktorú podľa dlžného úpisu poskytol nebohej R. B., ďalej zaplatenia zmenkovej pôžičky 11.000 Kčs. K istinám pripočítal úroky a po odpočítaní jedinej splátky 10.000 Kčs v starých peniazoch došiel k sume 140.750 Kčs starých peňazí, ktoré prepočítal v pomere 5:1 na 28.150 Kčs nových peňazí.
Ľudový súd v Hlohovci prisúdil žalobcovi 28.125 Kčs nových peňazí a trovy konania, všetko pod exekúciou do výšky odúmrti.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že rozsudkom ľudového súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Rozsudkom ľudového súdu bol porušený zákon v ustanovení čl. 30 smerníc ministra financií z 30. mája 1953 o spôsobe uskutočnenia peňažnej reformy, vydaných na základe zmocnenia § 10 i písm.