Input:

R 17/1954 (tr.); Garance

č. 17/1954 Sb. rozh. tr.
K výkladu pojmu „důležité hospodářské zájmy republiky“ ve smyslu § 43 odst. 1 věty druhé tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 2. října 1953, 3 To 168/53.)
Lidový soud v Novém Městě n. Met. uznal obviněného vinným trestným činem ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1, 2, tr. zák., jehož se dopustil tím, že jako soukromě hospodařící zemědělec obdělávající pozemky o výměře 12 ha z nedbalosti ztěžoval provoz státní výkupní organisace nedodržováním plánovaného stavu hovězího dobytka, neobděláváním zemědělské půdy podle plánu a nesplněním dodávkových úkolů rostlinné a živočišné výroby, čímž bylo ztěžováno plnění jednotného hospodářského plánu v úseku zemědělské výroby. Lidový soud mu za to vyměřil nepodmíněný trest odnětí svobody na jeden a čtvrt roku, peněžitý trest a vyslovil podle § 43 tr. zák. ztrátu čestných práv občanských, při čemž ztrátu občanských práv uvedených v § 44 odst. 2 tr. zák. stanovil na tři léta. Výrok o ztrátě čestných práv občanský lidový soud odůvodnil tím, že obviněný svým jednáním poškodil důležitý obecný zájem republiky.
Krajský soud vyhověl odvolání obviněného potud, že zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o trestu a vyměřil obviněnému nový nepodmíněný trest odnětí svobody na tři měsíce. Pokud jde o ztrátu čestných práv občanských, kterou nevyslovil, uvedl v
odůvodnění:
Pro vyslovení ztráty čestných práv občanských podle první věty § 43