Input:

17/1951 Sb., Nařízení o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 17/1951 Sb., Nařízení o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby, platné do 31.3.1964
NAŘÍZENÍ
ministra zemědělství
ze dne 27. února 1951
o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby.
Ministr zemědělství nařizuje v dohodě s příslušnými ministry podle § 30 odst. 2 zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby:
Oddíl I.
Oprávnění a povinnosti dozorčích orgánů.
§ 1.
(1)  Ministerstvo zemědělství vykonává všeobecný dozor na zachovávání předpisů o ochraně rostliné výroby a dozírá zejména na to, aby podle nich plnily své úkoly národní výbory.
(2)  Orgány Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, po případě Výzkumného ústavu pro lesní výrobu, a jejich poboček (dále jen „kontrolní ústavy”), pokud budou ve zvláštních případech ministerstvem zemědělství výkonem dozoru pověřeny, mají při plnění svěřeného úkolu stejné oprávnění a povinnosti jako orgány ministerstva zemědělství.
(3)  Národní výbory vykonávají v obvodech své působnosti všeobecný dozor na zachovávání předpisů o ochraně rostlinné výroby a plní ostatní úkoly, které jim byly v oboru této ochrany svěřeny.
§ 2.
Dozorčí orgány uvedené v § 1 (dále jen „dozorčí orgány”) jsou oprávněny konat prohlídky pozemků, zemědělských a lesních rostlin a jejich částí, výrobků rostliného původu a všech předmětů, které byly s nimi ve styku, jakož i prostředků na ochranu rostlin a rostliných výrobků (dále jen „ prostředky”), a to ve skladištích, dopravních zařízeních a pod., je-li důvodné podezření, že nejsou zachovávány předpisy o ochraně rostliné výroby.
§ 3.
(1)  Dozorčí orgány přizvou k prohlídce uživatele pozemku, hospodářské budovy, skladiště nebo provozovny nebo jeho zástupce, po případě zástupce dopravního podniku.
(2)  Prohlídku omezí dozorčí orgány na nutné úkony a dbají přitom toho, aby hospodářský chod podniku, zejména v dopravě, byl co nejméně rušen.
(3)  Uživatelé pozemků, hospodářských budov, skladišť nebo provozoven, po případě jejich zástupci, jsou povinni dozorčím umožnit orgánům výkon dozoru a poskytnout jim nutné údaje a potřebné pomůcky.
§ 4.
Dozorčí orgány také kontrolují, zda pro hubení škůdců rostlin jsou uváděny do oběhu pouze prostředky úředně povolené a zda odpovídají podmínkám, za kterých byly povoleny, zejména jde o účinnost a nezávadnost.
§ 5.
Dozorčí orgány jsou oprávněny brát podle potřeby vzorky zemědělských a lesních rostlin a jejich částí, výrobků rostliného původu i prostředků a zasílat je k přezkoušení kontrolním ústavům, po případě Státnímu zdravotnickému ústavu.
§ 6.
Dozorčí orgány dbají toho, aby byla učiněna všechna opatření nutná k úspěšnému hubení škůdců rostlin nebo k zabránění jejich výskytu, rozšiřování nebo zavlečení; zejména dbají toho, aby byly zachovávány předpisy o hubení škůdců rostlin.
Oddíl II.
Ohlašovací povinnost výrobců.
§ 7.
(1)  Výrobci prostředků jsou povinni zkoušet vlastnosti každé serie prostředníků, zejména pokud jde o jejich účinnost proti škůdcům rostlin.
(2)  Výrobci prostředků jsou povinni hlásit písemně každou vyrobenou serii ministerstvu zemědělství a opisem vyrozumět kontrolní ústav jim