Input:

169/1969 Sb., Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 169/1969 Sb., Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 23. prosince 1969,
kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, podle § 391 a 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 17 a 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky:
Čl. I
Vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb., vládního nařízení č. 16/1968 Sb. a vládního nařízení č. 148/1968 Sb. (dále jen „vládní nařízení“) se mění a doplňuje takto:
1. V § 4 odst. 1 se vypouštějí slova „slovenské národní orgány“.
2. § 4 odst. 6 se vypouští.
3. § 5 odst. 2 se vypouští.
4. § 9 odst. 3 se vypouští.
5. § 10 odst. 1 písm. c) zní: „c) základní úkoly rozvoje hospodářství v oblastech,“
6. K § 10 odst. 2 se připojuje další ustanovení tohoto znění: „c) podíl mzdových prostředků na výkonech nebo jejich výše (dále jen „limit mzdových prostředků“).“
7. V § 10 odst. 3 písm. b) se vypouštějí slova: „limity mzdových fondů ústředně řízených rozpočtových organizací“.
8. V § 10 odst. 4 písm. b) se vypouštějí slova: „limit celkového mzdového fondu“.
9. § 10 odst. 6 se vypouští.
10. § 10 odst. 7 zní:
„(7) V oblasti investiční výstavby se stanoví její rozsah, kterým se řídí poskytování dotací ze státního rozpočtu a úvěrová politika Státní banky československé. Zároveň se stanoví rozsah investiční výstavby za Českou socialistickou republiku a Slovenskou socialistickou republiku s cílem napomáhat účelnému rozmísťování investic při dodržení stejné ekonomické efektivnosti na celém území státu. V souvislosti s tím se stanoví také orientační objemy investičních úvěrů za Československou socialistickou republiku, Českou socialistickou republiku a Slovenskou socialistickou republiku, které se v souladu se zásadami úvěrové politiky a výběrového řízení v průběhu realizace upřesňují.“
11. § 12 odst. 1 zní:
„(1) Nesplní-li organizace závazný úkol - s výjimkou úkolů, na které se vztahuje ustanovení § 11 odst. 8 - nebo překročí-li závazný limit, je nadřízený orgán povinen uložit jí dodatkový odvod ve výši částky, kterou tím neoprávněně získala nebo uspořila; překročí-li limit mzdových prostředků, je nadřízený orgán povinen uložit dodatkový odvod ve výši trojnásobku částky, o kterou byl limit překročen.“
12. K § 12 se připojuje další odstavec tohoto znění:
„(6) V případech, kdy mzdový vývoj v organizaci v průběhu roku vážně ohrožuje dodržení limitu mzdových prostředků,