Input:

169/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice - voda (MŽSV) Garance

č. 169/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice - voda (MŽSV)
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 27. října 1960
o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda (MŽVS)
Dne 14. prosince 1959 byla v Sofii podepsána Dohoda o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda (MŽVS) mezi vládami Bulharské lidové republiky, Československé republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik.
Podle článku 8 vstoupila Dohoda v platnost dne 2. srpna 1960.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda (MŽVS)
Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé republiky
uzavřely za účelem dalšího upevnění a rozvoje hospodářské spolupráce a nejúčelnějšího využití železniční a říční dopravy (Dunaj) tuto Dohodu:
Článek 1
Zřizuje se mezinárodní přímá sdružená přeprava zboží železnice-voda po železnicích smluvních stran a po řece Dunaji na území těchto zemí.
Článek 2
Přepravní podmínky v mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda a z nich vyplývající práva, povinnosti, odpovědnost a vzájemné vztahy mezi železnicemi, dunajskými přístavy a plavebními podniky na jedné straně a odesílateli a příjemci zboží na straně druhé, jakož i tarifní otázky a vzájemné vztahy mezi železnicemi, dunajskými přístavy a plavebními podniky se upravují v Přepravních podmínkách a Služebních předpisech, dohodnutých mezi ministerstvy dopravy a ministerstvy zahraničního obchodu smluvních stran.
Článek 3
Přepravné (dovozné, doplňující poplatky a jiné výdaje) v mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda se platí podle dodávkových podmínek, sjednaných mezi organizacemi zahraničního obchodu smluvních stran.
Vyúčtování mezi železnicemi, dunajskými přístavy a plavebními podniky smluvních stran, spojené s přepravou zboží v mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda, provádí se podle platných platebních dohod mezi smluvními stranami a to způsobem uvedeným ve Služebním předpise, který byl dohodnut ministerstvy dopravy smluvních stran.
Článek 4
Způsob přípravy a konání konferencí souvisejících s prováděním této Dohody, jakož i způsob provádění kontroly plnění podmínek přepravy zboží uvedených v Přepravních podmínkách a Služebních předpisech v mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda