Input:

169/1950 Sb., Zákon o zrušení některých poplatkových předpisů Garance

č. 169/1950 Sb., Zákon o zrušení některých poplatkových předpisů
ZÁKON
ze dne 20.prosince 1950
o zrušení některých poplatkových předpisů.
Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zrušují se všechna ustanovení poplatkového zákona ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, na Slovensku poplatkových pravidel ve znění předpisů je měnících a doplňujících a všechny jiné předpisy, pokud se jimi upravují:
1.  poplatky z úplatných převodů movitostí,
2.  stupnicové (na Slovensku procentní) poplatky z právních listin,
3.  poplatky ze směnek,
4.  poplatky z loterií, slosování, dání věcí do výhry a ze sázek totalisátorských a bookmakerských,
5.  poplatky z obchodních smluv společenských, vyjímajíc poplatky z převodů nemovitostí, dále poplatky za účast cizozemských podniků na tuzemském obchodování (na Slovensku admisní poplatek), poplatky z nabytí akcií dosavadními akcionáři při zvýšení akciového kapitálu společností akciových nebo komanditních na akcie z vlastního kapitálu reservního a z obdobného zvýšení podílů dosavadních společníků na společnostech s ručením omezeným a na těžířstvech,
6.  poplatky ze smluv společenstevních i s poplatky z vyplacených podílů na zisku a z vrácených podílů, vyjímajíc poplatky z převodů nemovitostí,
7.  pevné kolkové poplatky z podání, doplňovací procentní poplatky z některých podání v živnostenských věcech,