168/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 168/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. června 2009,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), § 469 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 539/2004 Sb., a podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb., vyhlášky č. 482/2000 Sb., vyhlášky č. 104/2002 Sb., vyhlášky č. 268/2003 Sb., vyhlášky č. 202/2007 Sb. a vyhlášky č. 315/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „a ochrany podle předpisů o hromadných sdělovacích prostředcích“.
2. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 5 zní:
„5. průmyslového vlastnictví a ochrany práv k odrůdám,“.
3. V § 2 odst. 2 písm. b) se za bod 5 vkládá nový bod 6, který zní:
„6. jiného duševního vlastnictví včetně ochrany před nekalou soutěží,“.

Dosavadní body 6 až 13 se označují jako body 7 až 14.
4. V § 2 odst. 2 písm. b) se nový bod 10 zrušuje.
Dosavadní body 11 až 14 se označují jako body 10 až 13.
5. V § 2 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Rozvrh práce musí být veřejně přístupný též způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
6. V § 4 se za slova „justiční čekatelé,“ vkládají slova „asistenti soudců,“.
7. V § 6 odst. 2 v úvodní části ustanovení se slova „ , asistenty soudce“ zrušují.
8. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a rozhodování podle § 114b odst. 1 o.s.ř., bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, evropským platebním rozkazem nebo elektronickým platebním rozkazem“.
9. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova „ , na vydání elektronického platebního rozkazu a na vydání evropského platebního rozkazu“.
10. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Je-li součástí spisu zvukový nebo zvukově obrazový záznam (dále jen „záznam“), soud umožní jeho přehrání a pořízení jeho kopie za stejných podmínek jako v odstavci 1.
(3) Je-li spis veden v elektronické podobě (dále jen „elektronický spis“), soud postupuje obdobně.“.
11. V § 16 odst. 2 se na konci věty první tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „to neplatí, není-li přítomen vyhlášení rozsudku žádný z účastníků.“.
12. V § 16 odstavec 3 zní:
„(3) Obdobně se postupuje i při vyhlašování usnesení s tím rozdílem, že se celé usnesení vyhlašuje vsedě a že usnesení uvedená v § 169 odst. 2 o.s.ř. nemusí být odůvodněna.“.
13. V § 21 odst. 1 se za slova „srozumitelnost zvukového záznamu“ vkládají slova „v trestním řízení“.
Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2§ 40 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
§ 55b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.“.
14. Za § 21 se vkládají nové § 21a a 21b,
 
 Nahoru