Input:

168/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím Garance

č. 168/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. října 1960
o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
Dne 11. prosince 1959 byly v Addis Abebě podepsány Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé republiky a Císařskou etiopskou vládou a Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Etiopským císařstvím.
Obě Dohody schválila vláda dne 15. ledna 1960.
Schválení obou Dohod vládou Československé republiky bylo oznámeno nótou ze dne 22. dubna 1960 a jejich schválení Císařskou etiopskou vládou bylo oznámeno nótou ze dne 11. května 1960.
Podle článku V Dohody o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé republiky a Císařskou etiopskou vládou a článku 10 Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Etiopským císařstvím nabyly Dohody platnosti dne 11. května 1960.
České znění Dohod se vyhlašuje současně.
 
V. z. dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
o vědecké a technické spolupráci
mezi vládou Československé republiky a Císařskou etiopskou vládou
Vláda Československé republiky a Císařská etiopská vláda přejíce si podporovat hospodářský rozvoj a rozšiřovat vědeckou a technickou spolupráci mezi oběma zeměmi dohodly se takto:
Článek I
Obě smluvní strany se zavazují spolupracovat v oblasti vědy a techniky, aby zajistily účinné využití nejnovějších poznatků vědy a techniky pro hospodářský rozvoj svých zemí.
Článek II
Spolupráce podle článku I této Dohody bude spočívat v poskytování vědecké a technické pomoci zvláště na poli
1. hornictví,
2. zdravotnictví,
3. spojů,
4. vědecké a technické výchovy,
5. zemědělství a
6. průmyslu.
Článek III
K uskutečnění cílů této Dohody vláda Československé republiky na žádost Císařské etiopské vlády:
1. poskytne Císařské etiopské vládě pomoc při zajišťování osob, expertů a zařízení v oborech uvedených v článku II této Dohody.
2. Poskytne stipendia a možnosti pro školení studentů a praktikantů z Etiopského císařství na československých školách a v průmyslových závodech.
Článek IV
Podmínky a rozsah spolupráce uvedené v článku I této Dohody budou dohodnuty v protokolech, které obě smluvní strany sjednají vždy na určité časové období.
Článek V
Tato Dohoda nabude platnosti dnem výměny nót potvrzujících, že tato Dohoda byla schválena podle příslušných ústavních předpisů smluvních stran, a zůstane v platnosti po dobu tří let. Poté se bude bez dalšího prodlužovat o další období, každé v trvání jednoho roku, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví tři měsíce před uplynutím