167/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 167/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. června 2009,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 a § 35b odst. 9 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), a podle § 374a písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb. a vyhlášky č. 399/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „provádí úkony v řízení o dědictví4“ nahrazují slovy „vykonává jinou činnost4“.
Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4§ 4 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 554/2004 Sb.
Například § 38 a § 175d odst. 2 občanského soudního řádu.“.
2. V § 2 se slova „a výkonem správy majetku“ nahrazují slovy „ , výkonem správy majetku a výkonem jiné činnosti“.
3. V § 4 odst. 2 se poznámka pod čarou č. 5 zrušuje.
4. V § 4 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Je-li obvyklá cena zástavy nižší než výše takové pohledávky, považuje se za tarifní hodnotu obvyklá cena zástavy.“.
5. V § 5 odst. 3 se slova „nebo změna právní formy“ nahrazují slovy „s likvidací“.
6. V § 5 odstavec 5 zní:
„(5) Je-li předmětem úkonu rozhodnutí nebo osvědčení rozhodnutí o přeměně obchodní společnosti nebo družstva, považuje se za tarifní hodnotu
a) výše přecházejícího jmění zanikající obchodní společnosti nebo družstva, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze zanikající obchodní společnosti nebo družstva o vnitrostátní fúzi,
b) součet výší všech přecházejících jmění zanikají-cích obchodních společností nebo družstev, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze nástupnické obchodní společnosti nebo družstva o vnitrostátní fúzi,
c) výše přecházejícího jmění české zanikající korporace, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze české zanikající korporace o přeshraniční fúzi,
d) součet výší přecházejících jmění české nástupnické korporace, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze české nástupnické korporace o přeshraniční fúzi,
e) výše přecházejícího jmění zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva o rozdělení,
f) součet výší přecházejících jmění nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze nástupnické obchodní společnosti nebo družstva o rozdělení,
g) výše přecházejícího jmění zanikající obchodní společnosti, jde-li o rozhodnutí o převodu jmění
1. společníků nebo valné hromady nebo členské schůze zanikající obchodní společnosti nebo družstva, nebo
2. přejímajícího společníka, který je fyzickou osobou, nebo společníků, nebo valné hromady nebo členské schůze nebo jiného obdobného orgánu přejímajícího společníka, který je právnickou osobou,
h) základní kapitál obchodní společnosti nebo zapisovaný základní kapitál družstva podle stavu
 
 Nahoru