Input:

167/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 167/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. června 2009,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 a § 35b odst. 9 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), a podle § 374a písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb. a vyhlášky č. 399/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „provádí úkony v řízení o dědictví4“ nahrazují slovy „vykonává jinou činnost4“.
Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4§ 4 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 554/2004 Sb.
Například § 38 a § 175d odst. 2 občanského soudního řádu.“.
2. V § 2 se slova „a výkonem správy majetku“ nahrazují slovy „ , výkonem správy majetku a výkonem jiné činnosti“.
3. V § 4 odst. 2 se poznámka pod čarou č. 5 zrušuje.
4. V § 4 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Je-li obvyklá cena zástavy nižší než výše takové pohledávky, považuje se za tarifní hodnotu obvyklá cena zástavy.“.
5. V § 5 odst. 3 se slova „nebo změna právní formy“ nahrazují slovy „s likvidací“.
6. V § 5 odstavec 5 zní:
„(5) Je-li předmětem úkonu rozhodnutí nebo osvědčení rozhodnutí o přeměně obchodní společnosti nebo družstva, považuje se za tarifní hodnotu
a) výše přecházejícího jmění zanikající obchodní společnosti nebo družstva, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze zanikající obchodní společnosti nebo družstva o vnitrostátní fúzi,
b) součet výší všech přecházejících jmění zanikají-cích obchodních společností nebo družstev, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze nástupnické obchodní společnosti nebo družstva o vnitrostátní fúzi,
c) výše přecházejícího jmění české zanikající korporace, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze české zanikající korporace o přeshraniční fúzi,
d) součet výší přecházejících jmění české nástupnické korporace, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze české nástupnické korporace o přeshraniční fúzi,
e) výše přecházejícího jmění zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva o rozdělení,
f) součet výší přecházejících jmění nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze nástupnické obchodní společnosti nebo družstva o rozdělení,
g) výše přecházejícího jmění zanikající obchodní společnosti, jde-li o rozhodnutí o převodu jmění
1. společníků nebo valné hromady nebo členské schůze zanikající obchodní společnosti nebo družstva, nebo
2. přejímajícího společníka, který je fyzickou osobou, nebo společníků, nebo valné hromady nebo členské