Input:

166/1960 Sb., Zákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon), platné do 31.12.1977 Archiv

č. 166/1960 Sb., Zákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon), platné do 31.12.1977
ZÁKON
ze dne 17. listopadu 1960
o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Lesy jsou jedním z největších bohatství naší vlasti a slouží všestranně socialistické společnosti. Jsou hlavním a trvalým zdrojem dřeva, vyrovnávají a zlepšují podnebí a vodní poměry, jsou zdrojem zdraví a osvěžení a uchovávají přírodní krásy. Pro tento význam lesů je třeba toto bohatství chránit jako lesní fond, soustavně a plánovitě pečovat o zachování a zvelebování lesů a o hospodaření v nich podle zásad pokrokové biologie, techniky a ekonomiky a tím přispívat k rozvoji národního hospodářství a k zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujících.
ČÁST PRVÁ
Lesní fond
§ 2
(1)  Součástí lesního fondu jsou:
a)  pozemky, jejichž hospodářské využití podle zásad řádného lesního hospodářství vytváří hlavní a trvalý zdroj dřeva nebo slouží jiným úkolům, které má lesní hospodářství plnit, a to včetně porostů na nich,
b)  pozemky porostlé kosodřevinou,
c)  pozemky nezalesněné, které slouží lesnímu hospodářství (např. lesní cesty, plochy lesních skladů).
(2)  Za součást lesního fondu mohou být prohlášeny pozemky,
a)  které lze nejhospodárněji využít zalesněním,
b)  které zalesněním mají chránit půdu, stavby a jiná technická zařízení na ní před účinky vody, větru, lavin a sesouvání, působit na vyrovnávání klimatických poměrů, zajišťovat pramenné oblasti a léčivá zřídla, vytvářet vhodné zdravotní podmínky zvlášť kolem velkých sídlišť, přispívat k estetickému rámci krajiny nebo uchovávat krajinný ráz, vzácnou květenu nebo zvířenu,
c)  které slouží převážně lesnímu hospodářství,
d)  vyžaduje-li to obecný zájem.
(3)  Za součást lesního fondu mohou být též prohlášeny stavby a technická zařízení na pozemcích sloužící provozu lesního hospodářství.
§ 3
O tom, že jde podle § 2 odst. 1 o součást lesního fondu, rozhoduje v pochybnostech okresní národní výbor; jemu také přísluší prohlašovat pozemky, stavby a technická zařízení podle § 2 odst. 2 a 3 za součást lesního fondu.
§ 4
Místní a městské národní výbory a organizace lesního hospodářství zjišťují v obcích pozemky, které by měly být prohlášeny za součást lesního fondu (§ 2 odst. 2), a oznamují je okresnímu národnímu výboru.
§ 5
Vedení přehledu o lesním fondu
(1)  Okresní národní výbory ve spolupráci s místními a městskými národními výbory jsou povinny vést v rámci jednotné evidence půdy řádný přehled o lesním fondu.
(2)  Vlastníci (uživatelé) pozemků, které jsou součástmi lesního fondu, jsou povinni neprodleně hlásit každou změnu ve vlastnictví a v osobě uživatele okresnímu národnímu výboru.
(3)  Podrobnosti upraví prováděcí předpisy (§ 55 odst. 1).
(4)  Předpisy o jednotné evidenci půdy nejsou ustanoveními o vedení přehledu o lesním fondu dotčeny.
§ 6
Ochrana lesního fondu před jeho odnímáním lesnímu hospodářství
(1)  Všechny součásti lesního fondu musí být co nejúčelněji využity pro lesní hospodářství a žádná jeho součást nesmí být tomuto hospodářství odňata, pokud nebyla vyňata z