165/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 165/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. června 2015,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb. a zákona č. 86/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 214 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.
2. V § 214 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nová alinea, která zní:
„kdo se ke spáchání takového činu spolčí,“.
3. V § 216 odst. 1 se za slovo „umožní“ vkládají slova „nebo se ke spáchání takového činu spolčí“.
4. V § 230 odst. 1 a v § 231 odst. 1 se slova „jeden rok“ nahrazují slovy „dvě léta“.
5. V § 230 odst. 2 se slovo „dvě“ nahrazuje slovem „tři“.
6. V § 230 odst. 3 se slovo „tři“ nahrazuje slovem „čtyři“.
7. V § 281 odst. 1 a v § 282 odst. 1 a 2 se za slovo „povolení“ vkládají slova „ , byť i z hrubé nedbalosti,“.
8. V § 298a odst. 1 se slova „v nikoli malém rozsahu“ nahrazují slovy „ , byť i z hrubé nedbalosti,“.
9. V § 311 odst. 1 písm. e) se slova „nebo jiného
 
 Nahoru