Input:

165/2013 Sb., Vyhláška o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy Archiv

č. 165/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2013
o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) stanoví podle § 10d zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č. 161/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 odst. 6, § 2a odst. 4, § 3 odst. 1 a § 9 odst. 1 písm. n) zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví
a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,
b) způsob výpočtu průměrného denního čistého dovozu, průměrné denní domácí spotřeby a způsob výpočtu úrovně nouzových zásob, jež má Česká republika povinnost udržovat,
c) způsob výpočtu ropného ekvivalentu,
d) povolený objem skladovacích zařízení, povinné technické vybavení skladovacích zařízení a požadavky na vybavení pro sledování kvality nouzových zásob,
e) způsob vedení seznamu nouzových zásob a statistických výkazů, pravidla pro vypracování statistických výkazů o úrovni nouzových zásob a předkládání těchto výkazů Komisi a Mezinárodní energetické agentuře.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) aditivem neuhlovodíková sloučenina přidávaná do produktů nebo smíchávaná s tímto produktem tak, aby se změnily jeho vlastnosti,
b) biopalivem kapalná nebo plynná pohonná hmota pro dopravu vyráběná z biomasy,
c) biomasou výsledek biologického rozkladu produktů, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, jakož i výsledek biologického rozkladu průmyslových a městských odpadů.
§ 3
Druhy ropy a skladba ropných produktů vhodných pro skladování v nouzových zásobách
(K § 2 odst. 6 zákona)
V nouzových zásobách lze skladovat pouze ropné produkty uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie o energetické statistice3) a druhy surové ropy, které jsou zpracovatelné v rafineriích na území České republiky.
§ 4
Výpočet úrovně nouzových zásob
(K § 2 odst. 6 zákona a § 2a odst. 4 zákona)
(1) Průměrný denní čistý dovoz se vypočte na základě ropného ekvivalentu čistého dovozu v předchozím kalendářním roce podle přílohy č. 1 této vyhlášky.
(2) Průměrná denní domácí spotřeba se pro účely výpočtu specifických zásob podle § 2a zákona vypočte na základě ropného ekvivalentu domácí spotřeby v předchozím kalendářním roce podle přílohy č. 2 této vyhlášky.
(3) Pro období od 1. ledna do 31. března kalendářního roku se denní průměrné hodnoty čistého dovozu a domácí spotřeby stanoví na základě množství dovezeného nebo spotřebovaného v průběhu předposledního roku, který předchází dotyčnému kalendářnímu roku.
(4) Úroveň udržovaných nouzových zásob se vypočte podle přílohy č. 3 této vyhlášky.
(5) K výpočtu úrovně nouzových zásob udržovaných k určitému