Input:

165/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků Archiv

č. 165/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 12. srpna 1964,
kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Zákon č. 76(1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, se mění a doplňuje takto:
1. § 31 zní:
„Vojáci z povolání přeložení do zálohy před vznikem nároku na starobní důchod mají nárok na umístění přiměřené jejich morálně politickým kvalitám a odborné způsobilosti. Podrobnosti stanoví vláda.”
2. Na místo dosavadního dílu VIII, který se zrušuje, se vkládá nový díl VIII tohoto znění:
„Díl VIII
Příspěvek za službu
§ 33
(1)  Vojáci z povolání, kteří budou přeloženi do zálohy po dosažení věku 48 let, mají nárok na příspěvek za službu ve výši 350, - až 650, - Kčs měsíčně, pokud nesplní podmínky nároku na starobní důchod, popřípadě pokud nepobírají jiný důchod. Výši tohoto příspěvku stanoví ministr